บุคลากรตัวแทน จากฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ออกรับหนังสือบริจาค ณ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

บุคลากรตัวแทน จากฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ออกรับหนังสือบริจาค ณ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

วันที่ 18 ม.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

บุคลากรตัวแทน จากฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ออกรับหนังสือบริจาค ณ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ