ภาพปกหนังสือ เรื่อง หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ตัวแทน นายหน้า พร้อมคำตอบ (Agency & Brokerage)

ภาพปกหนังสือ เรื่อง หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ตัวแทน นายหน้า พร้อมคำตอบ (Agency & Brokerage)

ภาพปกหนังสือ เรื่อง หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ตัวแทน นายหน้า พร้อมคำตอบ (Agency & Brokerage)

ภาพปกหนังสือ เรื่อง หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ตัวแทน นายหน้า พร้อมคำตอบ (Agency & Brokerage)