รับหนังสือบริจาค เรื่อง “โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม” 100 ปี จำนวน 1 เล่ม “ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะอนุกรรมมาธิการด้านคุณธรรม และจริยธรรม” จำนวน 1 เล่ม จากอาจารย์ ดร.กิรติ คเชนทวา คณะสื่อสารมวลชล มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับหนังสือบริจาค เรื่อง “โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม” 100 ปี จำนวน 1 เล่ม “ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะอนุกรรมมาธิการด้านคุณธรรม และจริยธรรม” จำนวน 1 เล่ม จากอาจารย์ ดร.กิรติ คเชนทวา คณะสื่อสารมวลชล มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับหนังสือบริจาค เรื่อง “โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม” 100 ปี จำนวน 1 เล่ม “ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะอนุกรรมมาธิการด้านคุณธรรม และจริยธรรม” จำนวน 1 เล่ม จากอาจารย์ ดร.กิรติ คเชนทวา คณะสื่อสารมวลชล มหาวิทยาลัยรามคำแหง