การใช้เหตุผลทางนิติศาสตร์ Legal Reasoning
รายชื่อหนังสือแนะนำ
บ่อเกิดของการใช้เหตุผลทางนิติศาสตร์ การใช้เหตุผลในการบัญญัติกฎหมาย การใช้เหตุผล ในการปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมาย การใช้เหตุผลทางข้อเท็จจริงทางคดี การใช้เหตุผลทางข้อกฎหมาย การใช้เหตุผลวิเคราะห์กฎหมายในเชิงลึก การใช้เหตุผลวิเคราะห์กฎหมายในเชิงกว้าง