อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม      เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจำกัดจำนวน
RU Logo
Single Search for Ramkhamhaeng University Library

ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC)

ค้นหาทรัพยากร ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีให้บริการ
ค้นหาหนังสือ, ชื่อวารสาร, วิทยานิพนธ์ และอื่นๆ :
ค้นหาดรรชนีบทความวารสาร และเอกสาร :

ตรวจสอบการยืม-คืน/ยืมต่อ

Your name (ชื่อ-นามสกุล) :
รหัสนักศึกษา/รหัสสมาชิกห้องสมุด :

เสนอแนะการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ

เสนอแนะการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ได้ที่ https://www.lib.ru.ac.th/services/acquire-form.php

  เกณฑ์ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
 1. ต้องสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 2. ต้องมีเนื้อหาไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม
 3. มีการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายในร้านหนังสือทั่วไป
 4. ต้องไม่ซ้ำกับทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุด
 5. ทั้งนี้การพิจารณาดำเนินการจัดซื้อขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบรรณารักษ์

ตรวจสอบสถานะการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเสนอแนะ ได้ที่ https://www.lib.ru.ac.th/services/acquire-result.php

ส่งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ถึงสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ที่ https://library.lib.ru.ac.th/suggest*thxx

  ข้อตกลงเบื้องต้นในการพิจารณารับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการ/พฤติกรรมของผู้ให้บริการ/สิ่งแวดล้อม และสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อระบบบริหารงานคุณภาพ การให้บริการของสำนักหอสมุดกลาง เท่านั้น
 2. ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ควรใช้ข้อความที่สุภาพ ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติการแก้ไข และป้องกันได้ และขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะที่ใช้ข้อความไม่สุภาพ ไม่สมบูรณ์
 3. ให้ระบุ วัน/เวลา/สถานที่/บุคคล ที่ต้องการร้องเรียน/เสนอแนะให้ชัดเจน เพื่อคณะทำงานฯ จะได้ปฏิบัติการแก้ไขได้ถูกต้อง และตรงประเด็น
หมายเหตุ : ผู้ร้องเรียน/เสนอแนะ กรุณาแจ้งชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล์
กรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน คณะทำงานฯ ขออนุญาตติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จะได้นำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียน/เสนอแนะ คณะทำงานฯ จะถือเป็นความลับ

ติดตามคำตอบได้ที่บอร์ดถาม-ตอบ ชั้น 1 อาคาร 1 และเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง หัวข้อ "ตอบข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ"


ระหว่างวันที่ 27-29 มิ.ย. 2565 งดเข้าใช้พื้นที่บริการชั่วคราวฯ โดยให้มีการบริการในรูปแบบออนไลน์เป็นปกติ ระหว่างวันที่ 27-29 มิ.ย. 2565 งดเข้าใช้พื้นที่บริการชั่วคราวฯ โดยให้มีการบริการในรูปแบบออนไลน์ >> สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดให้บริการ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ระหว่างวันที่ 16-30 มิ.ย. 2565 ระหว่างวันที่ 16-30 มิ.ย. 2565 เปิดให้บริการ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. >> วันที่ 1-27 ก.ค. 2565 สำนักหอสมุดกลาง เปิดให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ วันที่ 1-27 ก.ค. 2565 เปิดให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ >> สำนักหอสมุดกลาง ปิดให้บริการ วันที่ 13-15 ก.ค. 2565 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ปิดให้บริการ วันที่ 13-15 ก.ค. 2565 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา และวันหยุดราชการกรณีพิเศษ >> สำนักหอสมุดกลาง ปิดให้บริการ วันที่ 28-29 ก.ค. 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ปิดให้บริการ วันที่ 28-29 ก.ค. 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และวันหยุดราชการกรณีพิเศษ >> เปิดบริการให้สมาชิกห้องสมุด สามารถยืมหนังสือได้จากทุกห้องสมุดของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565) สมาชิกฯ ยืมหนังสือได้จากทุกห้องสมุดของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. - 30 ก.ย. 2565) >> แบบฟอร์มส่งคำขอรายการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่งคำขอรายการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ >>
ภาพปกหนังสือ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีบริโภค (VAT, SBT, SD)
ภาพปกหนังสือ คำสอนวิชากฎหมายเปรียบเทียบของศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร
ภาพปกหนังสือ K wave กับเศรษฐกิจเกาหลีใต้
ภาพปกหนังสือ การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีในเกาหลีใต้
ภาพปกหนังสือ จีนก้าวนำ--วาทกรรมแดนมังกรบนเวทีโลก = China now
ภาพปกหนังสือ 7 เครื่องมือ ทำเงิน 100 เท่า จากตลาด Forex
ภาพปกหนังสือ เริ่มต้นเล่นหุ้นอย่างไร ไม่ให้โดนหุ้นเล่นด้วยกราฟเทคนิค : Basics of trader
ภาพปกหนังสือ ใช้ facebook ถูกวิธี ยอดขายดีขึ้น 100 เท่า
ภาพปกหนังสือ ความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครอง = Second treatise of government
ภาพปกหนังสือ ศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ชุดที่ 20
ภาพปกหนังสือ สิทธิทางรัฐธรรมนูญ = Constitutional rights
ภาพปกหนังสือ เมื่ออรุณจะรุ่งฟ้า : ขบวนการนักศึกษาไทย พ.ศ.2513-2519 = The history of the Thai student movement
ภาพปกหนังสือ การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม R และวิธีเมตาฮิวริสติก = Data mining with R program and metaheuristics
ภาพปกหนังสือ เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการกำกับดูแลและการแข่งขัน = Economics of regulation and competition
ภาพปกหนังสือ การจัดการพฤติกรรมสำหรับครูการศึกษาพิเศษ = Behavior management for special educators dream
ภาพปกหนังสือ พื้นที่ชายแดน : ด่านถาวร จุดผ่อนปรนทางการค้าและการพัฒนา
ภาพปกหนังสือบริจาคแนะนำ การพัฒนาภาวะผู้นำ : ภาวะย้อนแย้งและหลักปฏิบัติ ชื่อเรื่อง: การพัฒนาภาวะผู้นำ : ภาวะย้อนแย้งและหลักปฏิบัติ

ผู้เขียนได้ระบุส่วนหนึ่งของคำนำ "หนังสือเล่มนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอแนวทางในการสร้างความเป็นผู้นำที่ดี .. อ่านต่อ >>
สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 1
ที่มาของคำว่า "บางกะปิ"

ในการตั้งชื่อสถานที่เป็น "บาง" แล้วมีคำต่อท้ายนั้น ส่วนมากมักมีที่มา โดยสามารถจัดกลุ่มสาเหตุของการตั้งชื่อบางต่างๆ ได้ดังนี้ .. อ่านต่อ >>
| เว็บไซต์เวอร์ชั่นเดิม |
ค้นหาภายในเว็บไซต์ : power by Google

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ห้องสมุดในประเทศไทย ห้องสมุดต่างประเทศ
เข้าใช้ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย ที่สำนักหอสมุดกลาง ให้บริการ ด้วยอินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้องใช้งานร่วมกับบริการ Proxy Server
วิธีตั้งค่า เพื่อใช้ Proxy Server »
ผู้ใช้บริการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าใช้งาน และ Logout เมื่อเลิกใช้งาน
Your IP Address - 34.239.147.7
สมัครสมาชิก (Register) เพื่อเข้าใช้งาน
ลืมบัญชีผู้ใช้งาน/ลืมรหัสผ่าน
● สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิศวกรรมระบบฯ สถาบันคอมฯ โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2244

Latest Update : 24 June 2022, 11:32 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636