Home

แนะนำ web site ทางด้านการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

 
http://www.nbtc.go.th

          พันธกิจ กสทช.
          กำหนด จัดสรร และกำกับดูแล การใช้คลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ ความจำเป็นของการประกอบกิจการ

          ยุทธศาสตร์
1. การดำเนินการเกี่ยวกับคลี่นความถี่ระหว่างประเทศ
2. การคืนคลื่นความถี่เพื่อนำมาจัดสรรใหม่ หรือปรับปรุงการใช้งาน
3. การใช้ความถี่ด้านความมั่นคงของรัฐ ตามความจำเป็น
4. การใช้คลี่นความถี่ เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย รวมทั้งประโยชน์สาธารณะ
5. การเปลี่ยนไปสู่ ระบบการส่งสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ในระบบ Digital
6. การจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

          ภายในเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
          - รู้จัก กสทช. คณะกรรมการ กสทช.,โครงสร้างสำนักงาน กสทช.,นโยบายและแผนแม่บท,ข่าวและกิจกรรม, การอนุญาตประกอบกิจการฯ,การอนุญาตวิทยุคมนาคม,งบประมาณ,อัตราค่าตอบแทน, ผลการศึกษาวิจัย,ผลการ จัดซื้อ-จัดจ้าง, ผลการรับฟังความคิดเห็น,เปิดเผยเรื่องร้องเรียน,วาระ/มติที่ประชุม กสทช.,วาระ/มติที่ประชุม กทช.,กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง NBTC Mail และ Intranet
          - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
          - บทความที่น่าสนใจ อื่นๆ
 

          กสทช.มีหน้าที่หลักๆ 3 ส่วน ส่วนแรกเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ ส่วนที่สองเกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์ และส่วนที่สามด้านโทรคมนาคม
มีคณะกรรมการบริหาร 11 ท่าน มาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 8 ด้านคือ
          1. ด้านกิจกรรมกระจายเสียง
          2. ด้านกิจกรรมโทรทัศน์
          3. ด้านกิจการโทรคมนาคม
          4. ด้านกฎหมาย
          5. ด้านเศรษฐศาสตร์
          6. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
          7. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม
          8. ด้านการศึกษาวัฒนธรรมหรือการพัฒนาสังคม

          แผนแม่บท กสทช.ร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ที่ กสทช. ได้ผ่านการรับรองจาก กสทช.นัดสุดท้ายของปีในวันที่ 28 ธันวาคม 2554 แล้ว ซึ่งถือเป็นร่างแผนแม่บทด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งต้องนำเข้าสู่ขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์และเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้เกี่ยวข้องในช่วงต้นปี 2555 นี้ โดยผู้สนใจสามารถหาอ่านร่างฉบับดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์  http://www.nbtc.go.th     

          อำนาจและหน้าที่ กสทช.
          1. จัดสรรคลื่นความถี่
          2. กำกับดูแล การทำหน้าที่ทั้ง 2 เรื่อง จะต้องมีการทำแผนแม่บทเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์หน้าที่ทั้ง 2 ส่วนจะเกี่ยวข้องกับ
          2.1) ผู้ประกอบกิจการ หรือ Operator เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตต่างๆ
          2.2) เนื้อหารายการ หรือ Content เกี่ยวกับรายการที่จะไปสู่ประชาชน   

          วิสัยทัศน์ กสทช.
          บริหารคลี่นความถี่ เพื่อให้เกิดประสูงสุด ต่อประชาชนใน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถิ่น โดยคำนึงถึง การแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็นธรรมและให้มีการกระจายการใช้ประโยชน์ โดยทั่วถึงใน กิจการด้านต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษาวัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่นๆ

     แนะนำเว็บไซต์ทางด้านการศึกษา 

หน้า 1 | 2 | 3 | 4ปรับปรุงล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2555 18:11:00น.