Home

แนะนำเว็บไซต์ทางด้านการศึกษา

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้

(1) การบริหารงานเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
(2) การสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยเมื่อมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยเฉพาะเมื่อมีการร้องเรียนหรือคัดค้านว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(3) การกำกับและสนับสนุนพรรคการเมือง ในหน้าที่ของนายทะเบียน และของผู้บริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
(4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการเลือกตั้ง ซึ่งรวมถึงการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการตรวจสอบการเลือกตั้ง
 


http://www.ect.go.th 

 • การเลือกตั้งท้องถิ่น
  • การกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต. เทศบาล อบจ.)
  • อำนาจหน้าที่ องค์การปกครองท้องถิ่น
  • ผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
  • ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น
 • การมีส่วนร่วมของประชาชน
  • สิทธิและหน้าที่ในการเลือกตั้ง
  • สิทธิหน้าที่ในการออกเสียงประชามติ
  • สิทธิและหน้าที่ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
  • Website ที่น่าสนใจ
 • พรรคการเมือง
  • แนะนำพรรคการเมือง
  • หน้าที่ของพรรคการเมือง
  • การจัดตั้ง รวมและการยุบพรรคการเมือง
  • แนะนำ Home page พรรคการเมืองไทย
 • องค์กรอิสระ
  • คณะกรรมการเลือกตั้ง
  • ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
  • คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  • ศาลรัฐธรรมนูญ
  • ศาลปกครอง
  • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)
    เป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ประชาชนคนไทยได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน เนื้อหาโดยสรุป
 • ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ คูมือการเลือกตั้ง เพี่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกประเภท ในประเทศไทย
 • กกต.
  • ความเป็นมา
  • การสรรหา
  • อำนาจหน้าที่
  • สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
  • คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
  • สำนักงาน คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 • การเลือกตั้ง ส.ส.
  • ประวัติการเลือกตั้ง
  • งบประมาณเลือกตั้ง ส.ส.
  • การเลือกตั้ง ส.ส.ตามธรรมนูญปี 2540
  • ระบบการเลือกตั้ง ส.ส.
  • การโฆษณาหาเสียงในการเลือกตั้ง ส.ส.
  • พรรคการเมือง
  • ค่าใช้จ่ายและการตรวจสอบค่าใช้จ่ายการเมืองการเลือกตั้งส.ส.
  • การนับคะแนนเลือกตั้งส.ส.
  • การทุจริตการเลือกตั้งส.ส.

     แนะนำเว็บไซต์ทางด้านการศึกษา 

หน้า 1 | 2 | 3ปรับปรุงล่าสุด : 02 กรกฎาคม 2550 16:45:59น.