Home
Services

| Database Services | Reference Databases | ฐานข้อมูลออนไลน์ ทดลองใช้ (Trial) | Library Services |


Reference Databases

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดกลาง ม.ร. ให้บริการ

  • สำหรับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าระบบ "อินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU Internet Access Authentication)"
  • สำหรับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตของที่อื่น ต้อง ใช้บริการ Proxy Server ก่อนเข้าใช้ฐานข้อมูล ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม (e-Journal)


1. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา

ABI/INFORM Complete
รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี และ รัฐประศาสนศาสตร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 - ปัจจุบัน (สกอ. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 58)
คู่มือการใช้งาน - คู่มือการใช้งาน ABI/INFORM
Academic Search Complete
วารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชาจำนวนมาก ได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์  ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ กฎหมาย วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี เภสัชศาสตร์ ฟิสิกส์ จิตวิทยา ศาสนาและเทววิทยา สัตวแพทย์ศษสตร์ สตรีศึกษา สัตววิทยา และสาขาอื่นๆ (สกอ. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 58)
Cambridge Journal Online (CJO)
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Cambridge University Press ครอบคลุมสาขาวิชา Agriculture, Biology, Business, Economics, Engineering, General Interest, History, Law, Mathematics, Physical Science และSocial Studies เป็นต้น ข้อมูลประกอบด้วยรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาเต็มตามเอกสารต้นฉบับ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 - ปัจจุบัน
คู่มือการใช้งาน - คู่มือการใช้งาน CJO
Columbia International Affairs Online (CIAO)
ทฤษฎีและงานวิจัยทางด้านกิจการการต่างประเทศ รวมทั้งแผนที่ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ใช้ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม รัฐศาสตร์และการเมืองของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 - ปัจจุบัน
คู่มือการใช้งาน - คู่มือการใช้งาน CIAO
Education Research Complete
แหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือสำหรับงานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารมากกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ (สกอ. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 58)
Emerald Management (EM92)
ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชีระบบอัตโนมัติขั้นสูง งานวิจัยเชิงคุณภาพการเงินและการบัญชี กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การศึกษา ข้อปฏิบัติในการลงทุน รูปแบบนโยบายการคลัง ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการรูปแบบการประเมินและตรวจสอบด้านการเงิน ธุรกิจศึกษาภูมิภาคเอเซีย ประวัติศาสตร์การจัดการบทวิเคราะห์ธุรกิจข้ามชาติ การสร้างแบบจำลองในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการการค้าปลีก และการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ การดูแลกำกับกิจการ ยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจ บทความเกี่ยวกับตัวชี้วัดความเป็นเลิศทางธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน และงานวิจัยด้านพฤติกรรมของผู้ประกอบการ จำนวน 92 ชื่อเรื่อง (สกอ. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 58)
- รายชื่อที่บอกรับจากฐานข้อมูลนี้
คู่มือการใช้งาน - คู่มือการใช้งาน Emerald Management
Emerald Management Plus
วารสารอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากกว่า 200 ชื่อเรื่อง ซึ่งจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี 
เป็นวารสารฉบับเต็มทั้งหมด (22 Thompson ISI ranked) ตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1994 - ปัจจุบัน และสาระสังเขปย้อนหลังจนถึงปี 1989

ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการทั้ง 23 สาขา เช่น สาขาวิชาการบัญชีและ
การเงิน, ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความรู้
และสารสนเทศ, บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์, การตลาด, 
การศึกษาองค์กร, อสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยว และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการทั้งหมด

*สอบถาม Username และ Password ได้ที่เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
ของสำนักหอสมุดกลาง

- รายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการใช้งาน - คู่มือการใช้งาน Emerald Management
H.W. Wilson  
ดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technolgy, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science (สกอ. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 58)
ProQuest Psychology Journals
วารสารฉบับเต็มทางด้าน จิตวิทยา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 700 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1971-ปัจจุบัน
คู่มือการใช้งาน - คู่มือการใช้งาน ProQuest Psychology Journals

2. กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม เกษตร

ACM Digital Library
ให้ข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมทางวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และเอกสารฉบับเต็ม ตั้งแต่ปี 1985 - ปัจจุบัน (สกอ. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 58)
คู่มือการใช้งาน - คู่มือการใช้งาน ACM
American Chemical Society Journal (ACS)
รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมี และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 (สกอ. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 58)
คู่มือการใช้งาน - คู่มือการใช้งาน ACS
Computers & Applied Sciences Complete
ให้ข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ความรู้ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิม และงานวิจัย และเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่
CASC มีดัชนี และสาระสังเขปจากวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ ค.ศ. 1965 - ปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีใหม่  (สกอ. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 58)
IEEE/IET Electronic Library (IEL)
รวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institute of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้าน จากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ (สกอ. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 58)
คู่มือการใช้งาน - คู่มือการใช้งาน IEEE
Science Direct
บรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 - ปัจจุบัน (สกอ. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 58)
SpringerLink - Journal
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน (สกอ. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 58)
คู่มือการใช้งาน - คู่มือการใช้งาน SpringerLink  
Web of Science
บรรณานุกรม และสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึงที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลัก ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน (สกอ. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 58)
คู่มือการใช้งาน - คู่มือการใช้งาน Web of Science
WHO PUBLICATIONS
ข้อมูล เอกสาร วารสาร และหนังสือ ทางด้านสุขภาพ
รวม Link ในการเข้าใช้ Reference Library of WHO Publications 
โดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะสาธารณสุขศาสตร์

3. กลุ่มสาขากฎหมาย

3 D Lawdatabase สืบค้นมิติ 1 ฐานข้อมูลกฏหมาย
http://www.lawwebservice.com/loginru.aspx
คู่มือการใช้งาน - คู่มือการใช้งาน มิติ 1 ฐานข้อมูลกฏหมาย

สืบค้นมิติ 2 e-Learning กฏหมาย
http://www.lawwebservice.com/learning2
Username: lib-ru2555
Password: lib-ru2555
คู่มือการใช้งาน - คู่มือการใช้งาน มิติ 2 ฐานข้อมูลกฏหมาย

สืบค้นมิติ 3 จัดการความรู้
http://www.lawwebservice.com/lawsearch/loginru.asp
Username: lib-ru2555
Password: lib-ru2555
คู่มือการใช้งาน - คู่มือการใช้งาน มิติ 3 จัดการความรู้

ขึ้นด้านบน


ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)


2eBook
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย จาก 2eBook
Username: rutest
Password: password
- รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 180 ชื่อเรื่อง
คู่มือการใช้งาน - คู่มือการใช้งาน 2eBook
Business Expert Press (BEP)
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาบริหาร จาก Business Expert Press
CRCnetBASE
หนึ่งในสำนักพิมพ์ของ Taylor & Francis ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสาขาบริหารการจัดการ 
และสาขารัฐศาสตร์, สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มากกว่า 5,000 รายชื่อ 
ระหว่างปี 1992- มี.ค. 2009 ทั้งหมด 36 Subject Collections
- รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 5,893 ชื่อเรื่อง
- คู่มือการใช้งาน CRCnetBASE
EBSCO e-Book
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และเนื้อหาเต็มตามเอกสารต้นฉบับ (Full Text) แสดงผลในรูปแบบไฟล์ PDF
- รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 369 ชื่อเรื่อง
คู่มือการใช้งาน - คู่มือการใช้งาน EBSCO e-Book
Ebrary e-Book
หนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชา และเนื้อหาเต็มตามเอกสารต้นฉบับ (Full Text) แสดงผลในรูปแบบไฟล์ PDF
คู่มือการใช้งาน - คู่มือการใช้งาน Ebrary e-Book
- ดาวโหลด Ebrary Reader
Hart Publishing, Oxford
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขากฎหมาย 98 ชื่อเรื่อง
- รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 98 ชื่อเรื่อง
คู่มือการใช้งาน - คู่มือการใช้งาน Hart Publishing, Oxford
IG Library
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขากฎหมาย 4 ชื่อเรื่อง
- รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 4 ชื่อเรื่อง
Sellier
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขากฏหมาย 15 ชื่อเรื่อง
- รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 15 ชื่อเรื่อง
คู่มือการใช้งาน - คู่มือการใช้งาน Sellier
SpringerLink e-Book
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากสาขาวิชาชีววิทยา, แพทย์, เคมี, คอมพิวเตอร์, วิศวไฟฟ้า, สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ให้เนื้อหาเต็ม (Full Text) ตามเอกสารต้นฉบับ
คู่มือการใช้งาน - คู่มือการใช้งาน SpringerLink

ขึ้นด้านบน


ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (e-Thesis)


Digital Collection (ThaiLIS)

วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทย

หากต้องการสืบค้นเฉพาะมหาวิทยาลัยรามคำแหง
(ข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-ปัจจุบัน) ให้เลือก มหาวิทยาลัย/สถาบัน ก่อนค้นหา

*ฐานข้อมูลนี้ บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้
คู่มือการใช้งาน - คู่มือการสมัครใช้งาน Digital Collection

Dissertation Full Text (IR-web)
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก จำนวน 3,850 ชื่อเรื่อง ในทุกสาขาวิชา
คู่มือการใช้งาน - คู่มือการใช้งาน Dissertation Full Text
ProQuest Dissertations and Theses Fulltext
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-Text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก และปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 - ปัจจุบัน มากกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านรายการ (สกอ. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 58)
คู่มือการใช้งาน - คู่มือการใช้งาน ProQuest Dissertations and Theses

ขึ้นด้านบน


ฐานข้อมูลข่าว (e-News)

 
iQNewsClip
กฤตภาคข่าวออนไลน์จากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
กว่า 30 ฉบับ เลือกดูได้ทั้งภาพสีและขาว-ดำ จัดเเป็นหมวดหมู่ พร้อมฟังก์ชั่น ในการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search) ค้นหาเฉพาะชิ้นข่าว ที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ให้ข้อมูลตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2549 - ปัจจุบัน
คู่มือการใช้งาน - คู่มือการใช้งาน iQNewsClip
NewsCenter

ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีเนื้อหาหลากหลาย จากแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ อาทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สำนักข่าว สำนักวิจัย และหน่วยงานราชการ สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้กว่า 10 ปี (ต้องติดตั้งโปรแกรม NewsCenter เพื่อเข้าใช้งาน)

- ดาวน์โหลดโปรแกรม NewsCenter
- คู่มือการใช้งาน NewsCenter คู่มือการใช้งาน

*สอบถาม Username และ Password ได้ที่เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
ของสำนักหอสมุดกลาง

ขึ้นด้านบน


ฐานข้อมูลออนไลน์ ทดลองใช้ (Trial)

Academic OneFile
(หมดเขตวันที่ 30 ก.ย. 58)

วารสารวิชาการ, นิตยสาร, หนังสือ, ข่าวสาร, รูปภาพ, วีดีโอ, และคลิปเสียง ซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากสหสาขาวิชา อาทิด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจเป็นต้น 

ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ โดยมีเนื้อหาภายในกว่า 16,809 รายการ (มีเอกสารฉบับเต็มจำนวน 7,871 รายการ) ค้นคว้าย้อนหลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1980 - ปัจจุบัน แสดงผลในรูปแบบ HTML และ PDF และมีความสามารถในการอ่านออกเสียงให้ฟัง, ทำ Highlight หรือเพิ่ม Note ลงในเนื้อหา, บรรณานุกรมอัตโนมัติ, แชร์เนื้อหาลงใน Social Network และแปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างๆ ได้ รวมทั้งภาษาไทย

ใช้งานได้ทั้งบน PC หรือ Smart phone ที่มี Browser ได้เป็นอย่างดี และยังสามารถใช้งานร่วมฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library ได้ พร้อม Function Interlinks เชื่อมเนื้อหาระหว่างกันอีกด้วย

Access English
(หมดเขตวันที่ 31 ส.ค. 58)

โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำใช้ไปเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทางทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านหน้าจอการใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้

- คู่มือการลงทะเบียนสมัครสมาชิก Access English คู่มือการใช้งาน

*สอบถาม Username และ Password ได้ที่เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
ของสำนักหอสมุดกลาง โทร. 02-310-8661 (คุณภริตา) และ 02-310-8646 (คุณพิชชุดา)

Communication & Mass Media Complete
(หมดเขตวันที่ 12 ธ.ค. 58)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association) และ Mass Media Articles Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอื่น ๆ อีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชน และที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ 1915

รวบรวมคำศัพท์ด้านการสื่อสารจำนวนมากมายและการเรียกดูข้อมูลอ้างอิงที่เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ ยังรวบรวมประวัติผู้เขียนจำนวนมากกว่า 5,400 โปรไฟล์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่สุด อ้างถึงมากที่สุดและการสืบค้นที่พบบ่อยที่สุดสาหรับผู้เขียนในฐานข้อมูล

- รายชื่อวารสาร

National Geographic Virtual Library
(หมดเขตวันที่ 30 ก.ย. 58)

เป็นฐานในการศึกษาข้อมูลเรื่องราวต่างๆ จากทางสมาคม National Geographic ประกอบด้วยหนังสือ, นิตยสารทั้งฉบับปกติ และฉบับ Traveler, แผนที่, รูปภาพ, วีดีโอ สามารถแบ่งออกเป็นหัวเรื่องต่างๆ อาทิเช่น Animals, Environment, History, People and Cultures, Science and Technology, และ Travel

ค้นหาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วผ่านทางช่อง Search หรือ Advance Search ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ สามารถอ่านออกเสียงเนื้อหาให้ฟังได้, จัดพิมพ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยสามารถค้นคว้าย้อนหลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1888 - ปัจจุบัน

ใช้งานได้ทั้งบน PC หรือ Smart phone ที่มี Browser ได้เป็นอย่างดี, พร้อมทั้ง Function Term Frequency ที่สามารถแสดงผลความถี่ของคำสืบค้นในรูปแบบกราฟ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด หรือจัดพิมพ์ได้อีกด้วย

Gale Virtual Reference
Library

(หมดเขตวันที่ 30 ก.ย. 58)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ อาทิ Business, Environment, History, Information and Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ Technology

สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ แสดงผลในรูปแบบ HTML และ PDF ทุกเล่มในระดับ Chapter, มีความสามารถในการอ่านออกเสียงให้ฟัง, ทำ Highlight หรือเพิ่ม Note ลงในเนื้อหา, บรรณานุกรมอัตโนมัติ, และแปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างๆ ได้ รวมทั้งภาษาไทย

ใช้งานได้ทั้งบน PC หรือ Smart phone ที่มี Browser ได้เป็นอย่างดี และยังสามารถใช้งานร่วมฐานข้อมูล Academic OneFile ได้ พร้อม Function Interlinks เชื่อมเนื้อหาระหว่างกันอีกด้วย

ขึ้นด้านบน


ฐานข้อมูลวารสาร


Journal Link
บริการฐานข้อมูลด้านวารสาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- คู่มือการใช้งาน Journal Link
Thai Index Medicus
บทความทางการแพทย์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารภาษาไทย

ขึ้นด้านบน

ข้อมูลโดย: งานจัดการระบบเอกสารและส่งเสริมการบริการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

ปรับปรุงล่าสุด : 14 กรกฎาคม 2558 12:21:35 น.