Home

กฤตภาค ความหมาย
           กฤตภาค คือ ข่าวสาร บทความ สำคัญ ๆ และน่าสนใจ โดยตัดจากหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร หรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ นำมาผนึกลงบนกระดาษ บอกแหล่งที่มา เช่น ชื่อสิ่งพิมพ์ เลขหน้า วัน เดือน ปี นำมาให้หัวเรื่อง จัดเก็บเข้าแฟ้ม โดยเรียงสำดับตามตัวอักษร เก็บไว้ในตู้จุลสาร เพื่อนำมาใช้ค้นคว้า อ้างอิง

วิธีการใช้บริการ
1.ตรวจสอบรายชื่อแฟ้มกฤตภาค เช่น
         อ.1
         1.องค์กรปฎิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)
         2.องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)
         3.องค์กรการค้าโลก (WTO)
         เช่น ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ ปรส.
2.แฟ้มเรื่อง ปรส. จัดเรียงไว้ในตู้กฤตภาค อักษร อ.1 ลำดับที่ 1
        
อ.1 องค์กรปฎิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) 1

         อ.1 คือ ชื่อตู้เก็บแฟ้มกฤตภาค
         องค์กรปฎิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) คือ ชื่อแฟ้มกฤตภาค
         1 คือ ลำดับที่ในการเรียงในตู้กฤตภาค
สถานที่ให้บริการ   ::  สำนักหอสมุดกลาง อาคาร 2 ชั้น 2 ฝ่ายวารสารและเอกสาร
  
รายการแฟ้มกฤตภาคที่ให้บริการ เรียงตามตัวอักษร

 ก   ข   ค-ฆ   ง   จ-ฉ   ช-ญ   ด   ต-ถ   ท   ธ   น   บ   ป   ผ-ฝ   พ   ฟ   ภ   ม   ย   ร   ว   ศ   ส   ห   อ-ฮ 


ปรับปรุงล่าสุด : 06 มีนาคม 2550 15:30:49 น.