ผลการประกวดบท "อาศิรวาท"
หัวข้อ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะแม่ของแผ่นดิน"

1. ประเภทนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
       - บทอาศิรวาทของ นาย สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์
 2. รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
       - บทอาศิรวาทของ นายสิทธิพร เพชร์หนูน
 3. รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่
       - บทอาศิรวาทของ นายวิจักษณ์ มีศรี
       - บทอาศิรวาทของ นายนัทธนัย ประสานนาม
2. ประเภทบุคคลทั่วไป
 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
       - บทอาศิรวาทของ นางสาววาสนา บุญสม
 2. รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
       - บทอาศิรวาทของ นายใจเด็ด หวานชะเอม
 3. รางวัลชมเชย 1 รางวัล ได้แก่
       - บทอาศิรวาทของ นางสาวรัตน์ชนันท์ อภิวัฒน์กำธร


     

 

 

ย้อนกลับ