วันสำคัญไทยและสากล ? ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
1 มกราคม - วันขึ้นปีใหม่ 1 January - New Year?s Day
มกราคม* - วันเด็กแห่งชาติ(วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม) January* - Children?s Day
(The 2nd Saturday of January)
14 มกราคม - วันอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้ของชาติ 14 January - National Forest
16 มกราคม - วันครู 16 January - Teacher?s Day
17 มกราคม - วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 January - Phor Khun Ramkhamhaeng
the Great?s Day
18 มกราคม - วันกองทัพไทย 18 January - Thai Army?s Day
2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์แห่งชาติ 2 February - Inventor?s Day
กุมภาพันธ์* - วันวันตรุษจีน
(วันที่หนึ่งของปฏิทินจีน)
February* - Chinese New Year?s Day
(The 1st day of the Chinese calendar)
14 กุมภาพันธ์ - วันวาเลนไทน์ 14 February - Valentine?s Day
กุมภาพันธ์** - วันมาฆบูชา
(วันเพ็ญเดือนสาม)
February** - Makha Bucha Day
(Full moon, 3rd Thai lunar month)
24 กุมภาพันธ์ - วันศิลปินแห่งชาติ 24 February - National Artist Day
13 มีนาคม - วันช้างไทย 13 March - Thai Elephant Day
18 มีนาคม - วันท้องถิ่นไทย (ร.5 ทรงให้ชุมชนปกครองตนเอง) 18 March - -
2 เมษายน - วันอนุรักษ์มรดกไทย 2 April - Thai Heritage Conservation Day
เมษายน* - วันเชงเม้ง April* - Ching Ming Day
6 เมษายน - วันจักรี 6 April - Chakri Memorial Day
13-15 เมษายน - วันสงกรานต์ 13-15 April - Songkran Festival Day
25 เมษายน - วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 April - Naresuan Day
1 พฤษภาคม - วันแรงงานแห่งชาติ 1 May - National Labour Day
5 พฤษภาคม - วันฉัตรมงคล 5 May - Coronation Day
13 พฤษภาคม - วันพืชมงคล 13 May - Royal Ploughing Ceremony Day
พฤษภาคม** - วันวิสาขบูชา
(วันเพ็ญเดือนหก)
May** - Visakha Bucha Day
(Full moon, 6th Thai lunar month))
19 พฤษภาคม - วันต้นไม้แห่งชาติ 19 May - National Tree Day
31 พฤษภาคม - วันงดสูบบุหรี่โลก 31 May - World No Tobacco Day
5 มิถุนายน - วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 June - World Environment Day
26 มิถุนายน - วันสุนทรภู่ 26 June - Sunthornphu Day
/Soonthornphu Day
1 กรกฎาคม - วันลูกเสือแห่งชาติ 1 July - National Scout Day
11 กรกฎาคม - วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 July - King Narai
the great?s Day
กรกฎาคม** - วันอาสาฬหบูชา
(วันเพ็ญเดือนแปด)
July** - Asarnha Bucha Day
(Full moon, 8th Thai lunar month)
กรกฎาคม** - วันเข้าพรรษา
(วันแรม 1 ค่ำ เดือนแปด)
July** - Buddhist Lent Day
(First waning moon, 8th Thai lunar month)
29 กรกฎาคม - วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 July - National Thai
Language Day
1 สิงหาคม - วันสตรีไทย 1 August - -
12 สิงหาคม - วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 August - H.M.The Queen?s Birthday
สิงหาคม* - วันสารทจีน August* - Chinese Ghost Festival
16 สิงหาคม - วันสันติภาพไทย 16 August - Thai Peace Day
18 สิงหาคม - วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 August - National Science Day
กันยายน* - วันไหว้พระจันทร์ September* - Moon Festival/Moon Day
20 กันยายน - วันเยาวชนแห่งชาติ 20 September - National Youth Day
24 กันยายน - วันมหิดล 24 September - Mahidol Day
กันยายน* - วันสารทไทย September* - Thai Ghost Festival
กันยายน* - เทศกาลกินเจ September* - Vegetarian Festival
5 ตุลาคม - วันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 October - Innovation Day
ตุลาคม** - วันออกพรรษา
(วันเพ็ญเดือนสิบเอ็ด)
October** - End of Buddhist
Lent Day
(Full moon, 11th Thai lunar month )
ตุลาคม** - เทศกาลออกพรรษา ตักบาตร เทโวเริ่มกฐินกาล October** - Robes Offering Ceremony Start
13 ตุลาคม - วันตำรวจแห่งชาติ 13 October - Day of the National Police
19 ตุลาคม - วันเทคโนโลยีไทย 19 October -ThaiTechnologyDay
23 ตุลาคม - วันปิยมหาราช 23 October - Chulalongkorn Memorial Day
พฤศจิกายน** - วันลอยกระทง
(วันเพ็ญเดือนสิบสอง)
November** - Loy Krathong Day/Loy Krathong Festival
(Full moon, 12th Thai lunar month)
14 พฤศจิกายน - วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 November - Father of the Royal Rainmaking Day
20 พฤศจิกายน - วันกองทัพเรือ 20 November - Navy Day
4 ธันวาคม - วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 December - Thai Environment Day
5 ธันวาคม - วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 December - H.M. The King?s Birthday
10 ธันวาคม - วันรัฐธรรมนูญ 10 December - Constitution Day
16 ธันวาคม - วันกีฬาแห่งชาติ 16 December - National Sport?s Day
25 ธันวาคม - วันคริสต์มาส 25 December - Christmas Day
26 ธันวาคม - วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 26 December - Nation Wildlife Protection Day
31 ธันวาคม - วันสิ้นปี 31 December - New Year?s Eve


หมายเหตุ

*มีการเปลี่ยนแปลงวันในแต่ละปี

** ปฏิทินจันทรคติไทย (Thai lunar calendar),

Denotes Buddhist Lunar Cycle

บรรณานุกรมอ้างอิง
บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด. (2554, กรกฎาคม- กันยายน). ตัวอักษรสะท้อนความเป็นชาติ.
จุลสารข่าว แสตมป์ไทย. 2011(3): 8.
ปฏิทินตั้งโต๊ะ (2554) บริษัทเบทาโกร.
ปฏิทินตั้งโต๊ะ (2553) บริษัทยูชิน พรีซิชั่น อีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด.
ปฏิทินตั้งโต๊ะ (2554) บริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด.
ปฏิทินเล่ม Think of Travel , Think of SBA (2554) บริษัท เอส.บี.เอ. ทราเวล จำกัด.

เรียบเรียงโดย : จุฑามาศ มงคลพิทักษ์สุข ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด