Home

สนเทศน่ารู้ : การละหมาดในศาสนาอิสลาม

การอาบน้ำละหมาดวิธีละหมาดฟัรดูประจำวันดุอาและซิเกรหลังละหมาดการละหมาดสุนัตการละหมาดในกรณีต่างๆ
 

การอาบน้ำละหมาด

ข้อปฏิบัติในการอาบน้ำละหมาดที่เป็นฟัรดูนั้นมีอยู่ 6 ประการคือ
ประการที่ 1 เนียต คือต้องนึกในใจเมื่อเราล้างส่วนหนึ่งส่วนใดของหน้า
คำอ่านสำหรับผู้ที่จะอาบน้ำละหมาด สุนัตให้อ่านว่า

อ่านว่า “ นะวัยตุล วุดูอะ ฟัรด็อนลิ๊ลลาฮิตาอาลา “
ต้องนึกในใจว่า " ข้าพเจ้าอาบน้ำละหมาด วุดุอ์ฟัรดูเพื่ออัลลอฮตะอาลา "

ประการที่ 2 ล้างหน้าให้ทั่วเขตของหน้า ตั้งแต่ หน้าผากจดถึงใต้คาง และระหว่างเม็ดหูข้างหนึ่งจดเมื่อหูอีกข้างหนึ่งให้น้ำถูกผิวหน้าจนทั่วตลอดจนโคนเคราที่บางถ้าเคราหนาก็ให้ล้าง เฉพาะภายนอกเท่านั้น
ประการที่ 3 ล้างมือทั้งสองข้าง ตลอดจนถึงข้อศอกให้น้ำถูกผิวหนังจนทั่ว
ประการที่ 4 เอาน้ำเช็ดที่ผมส่วนหนึ่งส่วนใดในเขตศรีษะ
ประการที่ 5 ล้างเท้าทั้งสองข้าง ตลอดจนถึงสองตาตุ่มให้ถูกผิวหนังจนทั่ว
ประการที่ 6 ต้องทำให้ได้อันดับเรียงมาตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 5 ถ้าสลับกันหรือละเว้นข้อการอาบน้ำละหมาดนั้นใช้ไม่ได้

             สุนัตของการอาบน้ำละหมาดมี 10 ประการ คือทำได้ผลบุญ ถ้าละเว้นไม่เสียหายอะไร คือ
1. เมื่อจะเริ่มล้างฝ่ามือ ให้อ่านอะอูซูบิลลาฮิ มินัสไซตอนิรรอญีม และ บิสสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรอฮีม
2. ล้างฝ่ามือตลอดจนถึงข้อมือทั้งสองข้าง
3.เอาน้ำบ้วนปากให้เกลี้ยงเกลาหมดจด
4.เอาน้ำสูดใส่จมูกด้วยมือขวา
5.เอาน้ำเช็ดให้ทั่วศรีษะ
6.เอาน้ำเช็ดใบหูทั้งภายนอกและภายใน
7.ให้ล้างเคราที่หนาๆ
8.ให้ประสานนิ้วมือและนิ้วเท้าทั้งสองข้าง
9.ให้ล้างข้างขวาก่อนข้างซ้าย
10.ให้กระทำอย่างน้อย 3 ครั้งติดๆกัน

บรรณานุกรม

การีม อับดุลเลาะฮ์. คู่มือมุสลิมเบื้องต้น : เป็นหนังสือเกี่ยวกับ เรื่องศาสนาและวิธีปฏิบัติ (ตามแนวทางซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์). วงศ์เสงี่ยม : กรุงเทพฯ. 2522.

การนมาซ. [ม.ป.ป.]. สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2548, จาก http://www.siamic.com/ibadat/namaz.htm

การนมาซ. [ม.ป.ป.]. สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2548, จาก http://www.al-shia.com/html/thi/ahkam/namaz.htm

ภาพประกอบ

สแกนจากหนังสือคู่มือมุสลิมเบื้องต้น เรื่องศาสนาและวิธีปฏิบัติ ( ตามแนวทางซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ ). วงศ์เสงี่ยม กรุงเทพฯ. 2522.

การนมาซ. [ม.ป.ป.]. สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2548, จาก http://www.siamic.com/

รวบรวมข้อมูลโดย : นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ปรับปรุงล่าสุด : 25 ธันวาคม 2549 18:33:37
ด้วยพระนามของอัลลอฮ ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ