เถียงนา


ภาพประกอบ : http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/487/


        ชาวอีสานในชนบทเกือบทั้งหมดจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน ซึ่งเป็นอาชีพที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าสามารถสร้างศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้กับสังคมได้มากมายหลายประเภท ที่ล้วนแต่มีคุณค่ามหาศาลต่อวิถีการดำรงชีวิตของชาวบ้านนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม


       "เถียงนา" เป็นผลิตผลของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชาวอีสานอย่างหนึ่ง ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองประโยชน์ใช้สอยในการประกอบอาชีพทำนาของชาวอีสานโดยทั่วๆ ไป จนไม่ว่าจะเดินทางไปตามท้องทุ่งนาที่ไหนๆ ในอีสานก็ตาม จะพบเถียงนาตั้งอยู่ทั่วๆ ไป ซึ่งมีหลายขนาด หลายแบบ ตามความพอใจของแต่ละครอบครัว


       เถียงนา คือ สถาปัตยกรรมอย่างง่ายๆ หรือสิ่งก่อสร้างชั่วคราว ที่ชาวบ้านอีสานสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวในการทำนาตั้งแต่เริ่มไถ หว่าน จนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลิตผล

บรรณานุกรม


สมชาย นิลอาธิ. (2541). วิถีความคิด วิถีชาวนาอิสาน. มหาสารคาม : อาศรมวิจัยคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ปราณี วงศ์ยะรา. (2545). ครกกระเดื่องและวัฒนธรรมตำข้าว(พิมพ์ครั้งที่3). กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.

 

ภาพประกอบ : http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/487/25487/images/DSC01921.jpg

<<< กลับด้านบน >>>