Home

สนเทศน่ารู้ :: ช้าง (Elephants)


ชีววิทยาของช้าง

ช้างไทย
ช้างไทย

ช้างแอฟริกา  
ช้างแอฟริกา


          ตระกูลช้าง เป็นไปตามอนุกรมวิธาน ดังนี้ 

Kingdom : Animalia 
          Phylum : Chordata 
                    Class : Mammalia 
                              Order : Proboscidea 

ลักษณะเด่นของสัตว์ใน Proboscidea คือ

  • มีร่างกายใหญ่โต จมูกและริมฝีปากบนยาว ที่เรียกว่า "งวง" ใช้สำหรับหายใจ จับสิ่งของ และจับอาหารเข้าปาก ฟันหน้าเจริญไปเป็น "งา" ฟันกรามมีขนาดใหญ่ ไม่เกิน 1 คู่ (แต่ช้างโบราณบางชนิด เช่น Dinitherium มีงาที่กรรไกรล่างคู่หนึ่ง และช้างโบราณพวก Tetrabelodon มีงาที่กรรไกรบนคู่หนึ่ง และที่กรรไกรล่างอีกคู่หนึ่ง) ไม่มีฟันเขี้ยว
  • ขาใหญ่ตรงลักษณะคล้ายต้นเสา ขาหน้ามีกระดูก radius และ ulnar บริบูรณ์ ขาหลังก็มีกระดูก tibia และ fibula บริบูรณ์ เท้ามีนิ้วข้างละ 5 นิ้ว แต่เล็บนิ้วก้อยบางตัวนั้นชักจะค่อยๆ หายไป 
  • มีกระเพาะอาหารแบบธรรมดา ไม่ได้เป็นกระเพาะอาหาร Compound แบบสัตว์เคี้ยวเอื้อง อย่างวัวหรือควาย 
  • ตัวผู้ลูกอัณฑะอยู่ในท้อง ไม่อยู่ในถุงห้อยออกมาอย่างสัตว์บกเลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆ เช่น เสือ วัว ควาย กวาง และสุนัข เป็นต้น ส่วนตัวเมียมดลูกแยกเป็น Bicornuate และมีเต้านม 1 คู่ อยู่ที่หน้าอกระหว่างขาหน้าทั้ง 2 ข้าง

ช้างโบราณมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน จัดในพวกต่างๆ คือ 

  • Elephas 7 ชนิด
  • Mastodon 8 ชนิด
  • Dinotherium 2 ชนิด
  • แต่ปัจจุบันคงเหลืออยู่เพียง Family Elephantidae เพียง Family เดียว มี 2 Genus คือ Genus Elephas ได้แก่ ช้างเอเซีย (Species Elephas maximus) และ Genus Loxodonta ได้แก่ ช้างแอฟริกา (Species Loxodonta africana)  

ภาพแสดง Anatomy ของช้างแอฟริกา 

 
Clik เพื่อดูภาพขยายใหญ่
ภาพจาก  http://www.biologycorner.com

เปรียบเทียบโครงกระดูกช้าง

ภาพจาก http://elephant.elehost.com
 

ช้างเอเซีย

ช้างแอฟริกา

Kingdom : Animalia 
       Phylum : Chordata 
              Class : Mammalia 
                     Order : Proboscidea 
                            Family : Elephantidae 
                                   Genus : Elephas 
                                          Species : Elephas maximus 
Kingdom : Animalia 
       Phylum : Chordata 
              Class : Mammalia 
                     Order : Proboscidea 
                            Family : Elephantidae 
                                   Genus : Loxodonta 
                                          Species : Loxodonta africana 

อ้างอิง

ช้างไทยในความทรงจำ. พระไพศาล วิสาโล. สำนักพิมพ์ใจสบาย นนทบุรี. 2537.
รศ.สวง บุณยวณิชย์, 2534 สัตว์วิทยามีกระดูกสันหลัง ZO411, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรุงเทพฯ. 
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/chordata/mammalia/proboscidea.html 
ภาพช้างไทยจาก มูลนิธิเพื่อนช้าง 

รวบรวมข้อมูลโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

  สนเทศน่ารู้  เรื่องช้าง  ขึ้นด้านบน 

ปรับปรุงล่าสุด : 25 ธันวาคม 2549 19:36:38 น.