Home

สนเทศน่ารู้ :: ผู้สูงอายุ

หน้าหลัก

 คำนิยามและความเป็นมา

 สถิติข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจ
     โครงสร้างประชากร
     การเป็นภาระ
     ความยืนยาวของชีวิต
     ลักษณะทางประชากร
     ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
     ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ
     การอยู่อาศัยของผู้สูงอาย
     การเกื้อหนุน
     คนไทยที่อายุเกิน 100 ปี

แผนนโยบายของรัฐกับงานผู้สูงอายุ

การสร้างเสริมการดูแลตนเอง
ของผู้สูงอายุ
 

การดูแลเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ

การเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ

บทความและงานวิจัยที่น่าสนใจ

หน่วยงาน คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องกับงานผู้สูงอายุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมข้อมูลโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

 

ข้อมูลและสถิติของผู้สูงอายุ

นำเสนอข้อมูลที่สำคัญ  ของผู้สูงอายุ ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ

การประเมินสุขภาพตนเอง

จำแนกตามเพศ

 จำแนกตามเขตปกครอง

ในด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยรวมแล้วส่วนใหญ่มีสุขภาพระดับปานกลาง(ร้อยละ 35.8) เมื่อเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุชายและหญิงจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุชายมีสุขภาพดีกว่าหญิง

โรคที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็น 5 อันดับแรก

เมื่อจัดอันดับสัดส่วนของโรคที่ผู้สูงอายุเป็นกันมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ โรคปวดตามข้อ โรคเวียนศรีษะ นอนไม่หลับ โรคเกี่ยวกับตา และเป็นลมบ่อยๆ ตามลำดับ


อ้างอิง 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. 2541. สถิติผู้สูงอายุของประเทศไทย. กรุงเทพฯ.

กลับหัวเรื่อง.

   สนเทศน่ารู้  ขึ้นด้านบน 

ปรับปรุงล่าสุด : 20 ธันวาคม 2549 15:39:17 น.