อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม        เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

ภาพปกหนังสือ กฎหมายอาญาภาคความผิด
ภาพปกหนังสือ คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ
ภาพปกหนังสือ คำอธิบายและคำพิพากษาเปรียบเทียบกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย = Product liability law
ภาพปกหนังสือ คิดให้เหมือนไอน์สไตน์ = Albert Einstein
ภาพปกหนังสือ คู่มือศึกษาหลักกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
ภาพปกหนังสือ คำอธิบายกฎหมายปกครอง
ภาพปกหนังสือ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
ภาพปกหนังสือ ศิลปะการพูดที่ครองใจคน
ภาพปกหนังสือ Writing for journalists
ภาพปกหนังสือ 
Digital media and innovation : management and design strategies in communication
ภาพปกหนังสือ ศาสตร์การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ = The science of teaching Thai as a foreign language
ภาพปกหนังสือ สถาบันพระมหากษัตริย์กับอนาคตของประเทศไทย
ภาพปกหนังสือ ดนตรีเป็นยาวิเศษ ชื่อเรื่อง: ดนตรีเป็นยาวิเศษ

รวบรวม และแปลผลงานวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับดนตรีที่น่าสนใจ เพื่อบอกเล่าประโยชน์ของการฟัง และการเล่นดนตรีในด้านต่าง ๆ ถึง 100 ประการ

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1
ระดับรสชาติของการคั่วเมล็ดกาแฟ

เมล็ดกาแฟสดก่อนจะนำมาชงต้องผ่านการคั่ว เพื่อให้ได้รสชาติที่กลมกล่อม เมื่อผ่านการคั่วเมล็ดกาแฟจะมีสีเข้มขึ้น..
อ่านต่อ >>
| เว็บไซต์เวอร์ชั่นเดิม |
ค้นหาภายในเว็บไซต์ : power by Google
เวลาทำการ
เวลา หัวหมาก บางนา
จันทร์ - ศุกร์ 07.30-21.00 08.30-18.30
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00-18.00 08.30-16.30
วันหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ห้องสมุดในประเทศไทย ห้องสมุดต่างประเทศ
ขั้นตอนการใช้งาน Proxy server สำหรับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลาง ม.ร. ให้บริการ
ผู้ใช้บริการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าใช้งาน และ Logout เมื่อเลิกใช้งาน
สมัครสมาชิก (Register) เพื่อเข้าใช้งาน
ร้องเรียนการให้บริการ ของสถาบันคอมพิวเตอร์
● สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เฉพาะกิจ โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2244

Latest Update : 19 April 2017, 10:04 AM

ส่งข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636