Home
ระบบมีมาตรฐาน   บริการมีคุณภาพ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ราคากลางและร่างขอบเขตของงานบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ ปี ค.ศ. 2015 (ฉบับอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 40 ชื่อเรื่อง รายละเอียด..

 

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ราคากลางและร่างขอบเขตของงานบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ ปี ค.ศ. 2015 (ฉบับพิมพ์) จำนวน 22 ชื่อเรื่อง รายละเอียด..

 

สำนักหอสมุดกลาง ขอปิดบริการการบริการค้นคว้าด้วยเทคโนโลยี และบริการสื่อมัลติมีเดีย ณ ชั้น 1 อาคาร 1 เป็นการชั่วคราว เพื่อทำการบำรุงรักษาพื้นที่ ขออภัยในความไม่สะดวก

 

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมผนังกันตก ค.ส.ล. ชั้น 5ฯ รายละเอียด..

 

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ราคากลางงานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ห้องสมุดวิทยาเขตบางนาฯ
รายละเอียด..

 

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่สนใจ เข้าใช้งานเว็บไซต์บริการสารสนเทศสำหรับนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) จัดเรียงตามสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอน รายละเอียด..

  เชิญเข้าร่วม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สืบค้นฐานข้อมูล ที่สำนักหอสมุดกลางให้บริการ (ฟรี) รายละเอียด..
  บริการ Ask a librarian ให้ความช่วยเหลือตอบคำถาม เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล คลิกที่นี่..
 

 
 >> ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
 >> ฐานข้อมูลดรรชนีบทความวารสาร และเอกสาร

 >> ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมฯ (UCTAL)
 >> ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ม.รามคำแหง
 >> สื่อการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน (ASEAN Community)

 >> ดรรชนีราชกิจจานุเบกษา (2542-2550)
 >> ดรรชนีสยามจดหมายเหตุ (2544-2551)

    มีต่อด้านใน...


 >> ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม (e–Journal)
      ABI/INFORM, CJO, CIAO, Emerald Management Plus, ..
 >> ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e–Book)
      2eBook, Business Expert Press,
CRCnetBASE, EBSCO, Ebrary, Hart Publishing Oxford, ..
 >> ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (e-Thesis)
      Digital Collection (ThaiLIS),
Dissertation (IR-web), Proquest
 >> ฐานข้อมูลข่าว (e-News)
      iQNewsClip, NewsCenter
 >> ฐานข้อมูลออนไลน์ ทดลองใช้ (Trial)
     Britannica Academic Edition, EBSCO Discovery Service (EDS), I love library, JSTOR
>> ฐานข้อมูลวารสาร
      Journal Link

    มีต่อด้านใน...

 >> ประวัติ, โครงสร้างการบริหารงาน
 >> วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม ค่านิยม
 >> แผนปฏิบัติราชการ สำนักหอสมุดกลาง
 >> อาคารและพื้นที่
 >> เวลาเปิด-ปิดบริการ
 >> ระเบียบการยืม-คืน
 >> การสมัครสมาชิก
 >> ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
 >> ข่าว-กิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง

    มีต่อด้านใน...


 >> บริการ Ask a Librarian
 >> บริการ Proxy Server
 >> บริการ Wi-Fi
 >> เสนอแนะหนังสือ หรือเอกสาร
 >> รายชื่อหนังสือใหม่ (ประจำเดือน)
 >> บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก
 >> บริการยืมระหว่างห้องสมุด

    มีต่อด้านใน...

 >> สารสำนักหอสมุดกลาง
 คู่มือต่างๆ 
 >> คู่มือการสืบค้นสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง
 >> คู่มือการยืมต่อด้วยตนเอง
 >> คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
 >> คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย ม.ร.
 >> คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดให้บริการ

    มีต่อด้านใน...

 >> สนเทศน่ารู้
 >> หนังสือแนะนำ
 >> แนะนำเว็บไซต์ทางด้านการศึกษา
 >> บทความจากหอสมุดกลาง
 >> เกร็ดความรู้
 >> พระบรมราโชวาท และพระราโชวาท
 >> รำลึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

    มีต่อด้านใน...

 >> เทอดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหง
 >> มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 >> e-learning รามคำแหง
 >> สุพรรณิการ์ ต้นไม้ประจำ ม.ร.
 >> ห้องสมุดในประเทศไทย
 >> ห้องสมุดต่างประเทศ
 >> ระบบงบประมาณลักษณะ 3 มิติ ม.ร.

    มีต่อด้านใน...

 >> CT105
 >> IT215 Assembly Language
 >> e-books ภาษา C++
 >> การจัดอันดับสื่อโทรทัศน์

    มีต่อด้านใน...

 >> ถาม-ตอบผู้ใช้ห้องสมุด
 >> ถาม-ตอบ IT ห้องสมุด
 >> ส่งข้อร้องเรียน เสนอแนะการบริการ
 >> ติดตามคำตอบข้อร้องเรียน เสนอแนะการบริการ

 >> Acrobat Reader
 >> ebrary Reader
 >> คู่มือการสืบค้นต่างๆ

    มีต่อด้านใน...

Search Engine

| google | yahoo | excite | hotbot | lycos | infoseek | webcrawleraltavista | wolframalpha | สรรสาร | siamguru | thaiseek | ค้นไทย | thai Search Engine |

ภาครัฐฯ / องค์กร / สถาบัน 

| สารสนเทศภาครัฐ | ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | สถาบันคชบาลแห่งชาติ |
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา | ราชกิจจานุเบกษา

บริการ

| รถเมล์ ขสมก. | ตารางเดินรถ บขส. | เที่ยวบิน การบินไทย | ข้อมูลการเดินทาง จาก ททท. | รายงานพยากรณ์อากาศ | ข่าวจราจร สวพ.91 | ตำรวจทางหลวง 1193 | อัตราแลกเปลี่ยน จาก SCB | ค้นเบอร์โทร ทศท. | ตรวจสอบค่าใช้บริการ ทศท. | ตรวจสอบค่าใช้บริการ AIS GSM | ตรวจสอบค่าใช้บริการ DTAC | Thailand YellowPages | Thai<>English Dictionary | ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์ |
 
สนเทศน่ารู้

วันครู

วันเด็กแห่งชาติ
หนังสือแนะนำ
ชื่อเรื่อง : พจนานุกรมภาษาในอาเซียน

ให้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของภาษา ตัวเลข และคำศัพท์แต่ละประเทศ มีภาพประกอบคำอธิบายศัพท์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเพื่อนบ้าน

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

Did You Know?

กินปลาลดความเสี่ยงหูตึง
นอกจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้ว การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ยังช่วยให้มีสุขภาพดีได้อีกด้วย ..

7 แนวทางทวงหนี้ ให้ได้ทั้งเงิน ได้ทั้งใจคนถูกทวง
ถ้าอยากได้เงินคืนกลับมาแบบครบๆ และยังสามารถรักษามิตรภาพได้ ลองทำตามแนวทาง ดังนี้ ..
แนะนำเว็บไซต์ทางด้านการศึกษา


สมาคมจักรยาน เพื่อสุขภาพไทย
Thai Cycling for Health Association (TCHA)

         จุดเริ่มต้นของผู้ปั่นจักรยานในกรุงเทพฯ ส่งเสริมการใช้จักรยาน ในทุกกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์

กิจกรรมบนเว็บ

| Ask a librarian | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
งานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ                     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2550

หนังสือพิมพ์

| กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ | โพสต์ทูเดย์ | มติชน | สยามธุรกิจ | Bangkok Post | inn | the Nation | Thaipost |

สถานีโทรทัศน์ - ข่าว

| 3 | 5 | 7 | mcot | Nbt | TpbsSpring News | Truevisions | VoiceTV | BBC | cnn | Time

job Links

| กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม |
careerjet | jobsDB | JobTH | jobthai | jobนิสิต | Nationejobs |

ทั่วไป

| Word of The Day | Proverb of The Week |

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม
เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ต้อง Login เข้าใช้งาน และ Logout เมื่อเลิกใช้งาน
สมัครสมาชิก เพื่อเข้าใช้งาน
ร้องเรียนการให้บริการ ของสถาบันคอมพิวเตอร์
● สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เฉพาะกิจ โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2244

ค้นหาภายในเว็บไซต์ :
Mobile Version


ปรับปรุงล่าสุด : 27 มกราคม 2558 17:43:13 น.