ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ

(1/42) > >>

[1] รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์" ฟรี (ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ก.ย. 2561)

[2] ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ยกเลิกการเป็นสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา (ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2560 เป็นต้นไป)

[3] ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ยกเลิกการให้บริการไมโครฟิล์ม (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป)

[4] เชิญสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

[5] ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคาร 1, 2 และ 3 สำนักหอสมุดกลาง

[6] ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าฐานข้อมูลฯ Thomson Reuters Westlaw (Westlaw Next) จำนวน 1 ฐาน

[7] ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าบริการฐานข้อมูล Emerald 6 สาขาวิชา จำนวน 1 ระบบ

[8] ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าฐานข้อมูลฯ จำนวน 2 ฐาน

[9] ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าฐานข้อมูลฯ กฎหมายสามมิติ จำนวน 1 ฐาน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version