Ask a Librarian: บรรณารักษ์จะค้นหาคำตอบ และตอบคำถามในกระทู้ของท่านภายใน 48 ชั่วโมง
Phone : 02-310-8646 และ 02-310-8648
e-mail : ning@lib.ru.ac.th, thanyasuda@lib.ru.ac.th, varajit@lib.ru.ac.th and naya@lib.ru.ac.th

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
Ask a Librarian / Re: I ask for final time blame involve to the librarian’s manner at Ramchumheng Bangna library. ( Ram 2 )
« กระทู้ล่าสุด โดย Singto เมื่อ มิถุนายน 22, 2018, 10:33:29 AM »
Yes! All right. I was servicing on Friday, 16 June 2018, on 3.15 - 3.45 p.m. by approximately. At the main counter on the ground floor at Ramchumheang Bang-Na library. The librarian, she is actually bad service, furthermore without gently polite manners, also without comprehensible in working process: usually to clumsy in working process that is mainly consider to conveniently, whatever to a little bit inconvenient ignite to them fire that is independent of sacrificing and working morals. I ever once blamed about your librarians' working manners and also was opinion to annual evaluate working process document yours'. But I have noticed; your librarian someone still has former manners never improve her or his manners which is so rotten in his or her mind. It's depend on his or her deeply consciousness which its deeply fermentation, hardly dig its to better. It's boring dog and cat topic about your librarians' manner. If I still find he or she impolite manners to me, I'd directly argue to them.             Composed and Wrote by Pro. Singto     
2
Ask a Librarian / Re: I ask for final time blame involve to the librarian’s manner at Ramchumheng Bangna library. ( Ram 2 )
« กระทู้ล่าสุด โดย varajit เมื่อ มิถุนายน 21, 2018, 10:46:45 AM »
Dear K. Singto,

Thank you for your complaint and we deeply apologize for your inconvenience and unsatisfied service that may annoy you. We will work with it immediately to improve our library service.

Would be better if you can specify date and time that you got service so we can work on it more directly.
3
Ask a Librarian / I ask for final time blame involve to the librarian’s manner at Ramchumheng Bangna library. ( Ram 2 )
« กระทู้ล่าสุด โดย Singto เมื่อ มิถุนายน 15, 2018, 06:07:57 PM »
On Friday, last week in the evening; I was renting  a medical textbook from this the library. I was see a librarian who is elder and would for a long period working there at the counter on the ground floor. I took my physician book and my student card to her. And she reacted to me that “ Why your ID code had paled?” and also made unsatisfied facial to me. So, I said ; “ My barcode on my student card was corroded, because it was eaten away by hydro.” She had been still unsatisfied and also several times complained about it. In this sector: this the librarian unauthorized complain about it, because it’s unpredictable event, nobody intend to it occur, otherwise should to service mind suggest to me, didn’t make rotten facial to me display indirect unsatisfied react to me. Moreover, she said: “ Had you taken term cost invoice come to?” I said: “ No, I hadn’t.” She nothing reacted or even nothing suggestion. So I said: Not at all, I hadn’t stressed, I only had taken it to read on my hobby.”  I think this the librarian shouldn’t display aggressive manner to me, she shouldn’t aggressive, she is elder and exporter. I who is servicer must respect to you, because the library don’t be of you or librarians. You should relearn to know “ Service Mind” I really unbearable about your librarian who is bad service mind. I was high degree graduate and several times notice your librarian’s service mind, but it still had never been improved. Actually, I am not intend it to be significant, but I actually unable to clam down. Because, I saw this it to be normal!
4
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง มีเจตจำนงต่อต้านการทุจจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะดำเนินการดังนี้

  • ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัดตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด
  • ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย ตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปชันต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
  • ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน
  • ปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ (ภาษาไทย)
Download Attachment (English)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จัดโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดบ้านหม้อ (ประชารังษี) อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 สำเร็จลุล่วงลงด้วยดีแล้ว

ขอขอบพระคุณทุกท่านซึ่งมีส่วนร่วมในการจัดโครงการดังกล่าวมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ชมภาพถ่ายจากโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน โรงเรียนวัดบ้านหม้อ (ประชารังษี) ได้ที่ :
Album ใน facebook ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา
     1. โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายงานข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง
     30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2561 โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดบ้านหม้อ (ประชารังษี) ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
6
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปิดให้บริการ วันที่ 19 มิ.ย. 2561 เป็นกรณีพิเศษ
เนื่องจากมีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนากิจกรรม 5ส"
ทั้งนี้รวมถึงห้องสมุดวิทยาเขตบางนาด้วย

ขออภัยในความไม่สะดวก

หากต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. http://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - http://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx/
รายละเอียด .. http://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf

7
วันที่ 30 พ.ค. 2561 สำนักหอสมุดกลาง ให้บริการเวลา 07.30 - 16.30 น.
โดยปิดให้บริการนอกเวลาราชการเป็นกรณีพิเศษ


เนื่องจากจะทำการฉีดยากำจัดปลวก ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้บริการได้
ขออภัยในความไม่สะดวก

หากต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. http://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - http://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx
รายละเอียด .. http://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf

สอบถามรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-310-8636
ขอบคุณที่ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

8
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปิดให้บริการ วันที่ 7 มิ.ย. 2561 เป็นกรณีพิเศษ
เนื่องจากมีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บทบาทของห้องสมุดกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0"
ทั้งนี้รวมถึงห้องสมุดวิทยาเขตบางนาด้วย

ขออภัยในความไม่สะดวก

หากต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. http://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - http://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx/
รายละเอียด .. http://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf

9
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปิดบริการ วันที่ 29 พ.ค. 2561 เนื่องในวันวิสาขบูชา

The Ramkhamhaeng University Library
will be closed on 29 May 2018 for Visakha Bucha Day.

หากต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. http://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - http://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx/
รายละเอียด .. http://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf

สอบถามรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-310-8636
ขอบคุณที่ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าชมนิทรรศการ ชุด "วรรณคดี ศรีสุวรรณภูมิ" ตอน "ศาสตร์แห่งปราชญ์บรรพบุรุษ"
ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เข้าชมได้ฟรี ในวันและเวลาราชการนิทรรศการ ชุด "วรรณคดี ศรีสุวรรณภูมิ" ตอน "ศาสตร์แห่งปราชญ์บรรพบุรุษ" ศาสตร์แห่งปราชญ์บรรพบุรุษ เป็นนิทรรศการที่จะกล่าวถึง ศาสตร์ที่บรรพบุรุษใช้ถ่ายทอดวิชาความรู้สู่คนรุ่นหลัง เช่น ประถม ก.กา จินดามณี เป็นต้น

การจัดนิทรรศการชุด "วรรณคดี ศรีสุวรรณภูมิ" จะแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
     1) พินิจวรรณคดี
     2) ตัวละครหลากมิติ
     3) ศาสตร์แห่งปราชญ์บรรพบุรุษ
     4) คันฉ่องส่องวัฒนธรรม

     ภายในนิทรรศการมี "กิจกรรมประกอบนิทรรศการ" ให้เข้าร่วมหลายกิจกรรม อาทิเช่น "ฉายาทวิภพ" กิจกรรมถ่ายภาพแนวอนุรักษ์นิยม, "อักขระพินิจ" ห้องอ่านหนังสือที่จัดแสดงในนิทรรศการ และ "ทักษะพัฒนา" กิจกรรมสาธิตเชิงปฏิบัติการการเขียนลายไทย เป็นต้น


     กิจกรรม "ฉายาทวิภพ"
     กิจกรรมถ่ายภาพแนวอนุรักษ์นิยม ภายในนิทรรศการ ชุด "วรรณคดี ศรีสุวรรณภูมิ" มีกิจกรรมถ่ายภาพแนวอนุรักษ์นิยม ภายในห้องชื่อ"ฉายาทวิภพ" เป็นกิจกรรมที่มุ่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้ภายในห้องจะมีชุดแต่งกายแนวอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และ/หรือ ชุดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสือวรรณคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นต้น โดยจะมีการปรับเปลี่ยนชุดแต่งกายเป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้และการซึมซับสุนทรียรสแห่งวรรณคดี ในการศึกษาของนักศึกษาและผู้สนใจที่จะศึกษาวรรณคดีไทย


     กิจกรรม "อักขระพินิจ"
     อ่านวรรณคดีภายใต้บรรยากาศของวรรณคดี ภายในนิทรรศการ ชุด "วรรณคดี ศรีสุวรรณภูมิ" มีการจัดแสดงหนังสือกลุ่มวรรณคดี โดยการนำทรัพยากรสารสนเทศ ของห้องสมุดมาแปรรูปข้อมูลและนำเสนอให้ผู้ใช้บริการเข้าใจได้ง่าย โดยมุ่งการกระตุ้นความสนใจ ให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดแรงจูงใจที่จะต้องการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น จากสื่อและวัตถุที่นำมาจัดแสดงนิทรรศการ โดยนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปสามารถใช้ห้องอักขระพินิจภายในห้องจัดแสดงนิทรรศการ ในการศึกษาวรรณคดีเรื่องต่าง ๆ ภายในห้องที่สร้างสรรค์บรรยากาศของวรรณคดีขึ้นมา เพื่อให้ดื่มด่ำมรดกวัฒนธรรมทางภาษาไทยได้มากยิ่งขึ้น


     กิจกรรม "ทักษะพัฒนา"
     กิจกรรมสาธิตเชิงปฏิบัติการการเขียนลายไทย (workshop) ภายในนิทรรศการ ชุด "วรรณคดี ศรีสุวรรณภูมิ" มีกิจกรรมสาธิตเชิงปฏิบัติการการเขียนลายไทย (workshop) เป็นกิจกรรมที่มุ่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย และสนับสนุนการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการสาธิตฯ การเขียนลายไทยเบื้องต้นและจัดขึ้นเป็นช่วงเวลาเท่านั้น ณ ห้องทักษะพัฒนา ภายในห้องจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนก่อนดำเนินงาน สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ป้ายประกาศของหน่วยฯ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 1 อาคารสานักหอสมุดกลาง และ https://www.facebook.com/exhibitionandart/

สามารถเข้าชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมประกอบนิทรรศการดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี)*

สอบถามข้อมูลเพิ่ม หรือเข้าชมเป็นหมู่คณะ
ติดต่อ.. หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
• โทร. 0-2310-8647
• facebook's page : https://www.facebook.com/exhibitionandart/
• Line ID : @zxb0818x
หน้า: [1] 2 3 ... 10