Ask a Librarian: บรรณารักษ์จะค้นหาคำตอบ และตอบคำถามในกระทู้ของท่านภายใน 48 ชั่วโมง
Phone : 02-310-8646 และ 02-310-8648
e-mail : ning@lib.ru.ac.th, thanyasuda@lib.ru.ac.th, varajit@lib.ru.ac.th and naya@lib.ru.ac.th

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
เรียน ผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน

ตามที่ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหอสมุดกลาง ไม่สามารถใช้งานได้
เนื่องจากเครื่องแม่ข่ายระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Mail Server) ของสำนักหอสมุดกลาง ชำรุดตั้งแต่วันที่ 10 กรกฏาคม 2561

ส่งผลให้ผู้ใช้บริการที่มีรายการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนก่อนครบกำหนดส่ง และแจ้งเตือนเกินกำหนดส่ง ผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ


ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายการยืม-คืน ได้ที่เว็บไซต์ http://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx
หรือติดต่อบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 02-310-8636

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
2
สามารถสมัครสมาชิกได้ค่ะ ขอให้นักศึกษาเตรียมหลักฐานใบเสร็จการลงทะเบียนเรียนเทอมล่าสุด พร้อมบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ติดต่อสมัครสมาชิกได้ที่ห้องสมุด บริเวณเคาเตอร์ยืม-คืน โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ายังไม่ได้บัตรนักศึกษาค่ะ
3
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปิดบริการ
วันที่ 28 ก.ค. 2561 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 29 ก.ค. 2561 โดยอาศัยความตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการใช้สำนักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2534 ข้อ 16
และวันที่ 30 ก.ค. 2561 เนื่องในวันหยุดชดเชยฯ
ขออภัยในความไม่สะดวก

The Ramkhamhaeng University Library will be closed on 28-30 July 2018.

We apologize for any inconvenience this may cause.

หากต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. http://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - http://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx
รายละเอียด .. http://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf

4
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปิดบริการ วันที่ 27 ก.ค. 2561 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

The Ramkhamhaeng University Library
will be closed on 27 July 2018 for Asarnha Bucha Day.

หากต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. http://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - http://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx/
รายละเอียด .. http://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf
5
Ask a Librarian / เพิ่งลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ยังไม่ได้บัตรนักศึกษา จะสมัครสมาชิกห้องสมุดได้ไหมครับ
« กระทู้ล่าสุด โดย ไพบูลย์ ตั้งถาวรธรรม เมื่อ กรกฎาคม 03, 2018, 07:02:06 PM »
เพิ่งลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ยังไม่ได้บัตรนักศึกษา จะสมัครสมาชิกห้องสมุดได้ไหมครับ
6
Ask a Librarian / Re: I ask for final time blame involve to the librarian’s manner at Ramchumheng Bangna library. ( Ram 2 )
« กระทู้ล่าสุด โดย Singto เมื่อ มิถุนายน 22, 2018, 10:33:29 AM »
Yes! All right. I was servicing on Friday, 16 June 2018, on 3.15 - 3.45 p.m. by approximately. At the main counter on the ground floor at Ramchumheang Bang-Na library. The librarian, she is actually bad service, furthermore without gently polite manners, also without comprehensible in working process: usually to clumsy in working process that is mainly consider to conveniently, whatever to a little bit inconvenient ignite to them fire that is independent of sacrificing and working morals. I ever once blamed about your librarians' working manners and also was opinion to annual evaluate working process document yours'. But I have noticed; your librarian someone still has former manners never improve her or his manners which is so rotten in his or her mind. It's depend on his or her deeply consciousness which its deeply fermentation, hardly dig its to better. It's boring dog and cat topic about your librarians' manner. If I still find he or she impolite manners to me, I'd directly argue to them.             Composed and Wrote by Pro. Singto     
7
Ask a Librarian / Re: I ask for final time blame involve to the librarian’s manner at Ramchumheng Bangna library. ( Ram 2 )
« กระทู้ล่าสุด โดย varajit เมื่อ มิถุนายน 21, 2018, 10:46:45 AM »
Dear K. Singto,

Thank you for your complaint and we deeply apologize for your inconvenience and unsatisfied service that may annoy you. We will work with it immediately to improve our library service.

Would be better if you can specify date and time that you got service so we can work on it more directly.
8
Ask a Librarian / I ask for final time blame involve to the librarian’s manner at Ramchumheng Bangna library. ( Ram 2 )
« กระทู้ล่าสุด โดย Singto เมื่อ มิถุนายน 15, 2018, 06:07:57 PM »
On Friday, last week in the evening; I was renting  a medical textbook from this the library. I was see a librarian who is elder and would for a long period working there at the counter on the ground floor. I took my physician book and my student card to her. And she reacted to me that “ Why your ID code had paled?” and also made unsatisfied facial to me. So, I said ; “ My barcode on my student card was corroded, because it was eaten away by hydro.” She had been still unsatisfied and also several times complained about it. In this sector: this the librarian unauthorized complain about it, because it’s unpredictable event, nobody intend to it occur, otherwise should to service mind suggest to me, didn’t make rotten facial to me display indirect unsatisfied react to me. Moreover, she said: “ Had you taken term cost invoice come to?” I said: “ No, I hadn’t.” She nothing reacted or even nothing suggestion. So I said: Not at all, I hadn’t stressed, I only had taken it to read on my hobby.”  I think this the librarian shouldn’t display aggressive manner to me, she shouldn’t aggressive, she is elder and exporter. I who is servicer must respect to you, because the library don’t be of you or librarians. You should relearn to know “ Service Mind” I really unbearable about your librarian who is bad service mind. I was high degree graduate and several times notice your librarian’s service mind, but it still had never been improved. Actually, I am not intend it to be significant, but I actually unable to clam down. Because, I saw this it to be normal!
9
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง มีเจตจำนงต่อต้านการทุจจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะดำเนินการดังนี้

  • ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัดตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด
  • ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย ตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปชันต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
  • ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน
  • ปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ (ภาษาไทย)
Download Attachment (English)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง
10
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จัดโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดบ้านหม้อ (ประชารังษี) อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 สำเร็จลุล่วงลงด้วยดีแล้ว

ขอขอบพระคุณทุกท่านซึ่งมีส่วนร่วมในการจัดโครงการดังกล่าวมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ชมภาพถ่ายจากโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน โรงเรียนวัดบ้านหม้อ (ประชารังษี) ได้ที่ :
Album ใน facebook ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา
     1. โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายงานข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง
     30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2561 โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดบ้านหม้อ (ประชารังษี) ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
หน้า: [1] 2 3 ... 10