Home

13-17 มกราคม 2555 : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร

13-17 มกราคม 2555 คณะทำงานกิจกรรมพิเศษพร้อมกับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมจัดทำโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนดอยสามหมื่น ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1 และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวันเรียน ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

                 ติดตามข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหวอื่นๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ที่

ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าว-กิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง


ปรับปรุงล่าสุด : 20 มกราคม 2554 15:56:01 น.