Home

คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2553 ตรวจเยี่ยมสัมภาษณ์ สำนักหอสมุดกลาง

            อังคารที่ 24 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00-14.00 น. คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2553 ตรวจเยี่ยม/สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ตรวจได้แก่
           ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง
           รศ.ธีระเดช ริ้วมงคล
           ผศ.ดร.มาลินี บุณยรัตพันธุ์

ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ

ข่าว-กิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง


ปรับปรุงล่าสุด : 27 สิงหาคม 2553 16:25:10 น.