11 เม.ย. 2560 งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

11 เมษายน 2560 11 เม.ย. 2560 เวลา 8.30 – 11.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน และ พระครูสถาพร ธรรมประโชติ

Read more

13 มี.ค. 2560 ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายมหาวิทยาลัยและแนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบไล่ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2559

13 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายมหาวิทยาลัยและแนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบไล่ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ได้ให้โอวาทและมอบนโยบาย มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

Read more

9 มี.ค. 2560 สำนักหอสมุดกลางถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

9 มีนาคม 2560 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางเข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง จำนวน 36 คน โดยเริ่มออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เวลา 7.00 น.

Read more

7 มี.ค. 2560 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 41

7 มีนาคม 2560 เวลา 15.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 41 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธี “กล่าวเปิดการแข่งขัน” ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดให้มีการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมความสามัคคี และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง

Read more

2-3 มี.ค. 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมวารสารในแบบฟอร์ม Worksheet”

2-3 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 – 15.30 น. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมวารสารในแบบฟอร์ม Worksheet” ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1

Read more

27-28 ก.พ. 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Millennium Create List Function : การตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดและข้อตกลงในการปฏิบัติงาน”

27-28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักหอสมุดกลางโดยฝ่ายบริการสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Millennium Create List Function : การตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดและข้อตกลงในการปฏิบัติงาน” ณ ห้องอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง

Read more

24 ก.พ. 2560 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการสอนงาน และพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ”

24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 – 16.45 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคน ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการสอนงาน และพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ” บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิภา แก้วศรีงาม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3

Read more

22 ก.พ. 2560 สำนักหอสมุดกลางทุกพื้นที่ รับการตรวจพื้นที่ 5 ส ครั้งที่ 1/2560

22 กุมภาพันธ์  2560 เวลา 9.30 – 12.00 น. สำนักหอสมุดกลางทุกพื้นที่ รับการตรวจพื้นที่ 5 ส ครั้งที่ 1/2560 จากผู้ตรวจ 5 ส ของสำนักหอสมุดกลาง การดำเนินกิจกรรม 5 ส ถือว่า เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่สำคัญ ในการนำมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพ

Read more

8 ก.พ. 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจติดตามและประเมินผล การดำเนินกิจกรรม 5 ส.”

8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. สำนักหอสมุดกลาง โดยคณะทำงานกิจกรรม 5 ส จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การตรวจติดตามและประเมินผล การดำเนินกิจกรรม 5 ส”  สำหรับผู้ตรวจ 5 ส ณ ห้องประชุมชั้น 5

Read more

23-25 ม.ค. 2560 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบรรณารักษ์ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 10

23-25 มกราคม 2560 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบรรณารักษ์  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 10 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง และศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Read more