2 ส.ค. 2560 ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง

2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.09 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะนุช เงินคล้าย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง  ซึ่งสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดให้บริการพร้อมกับการเปิด บรรยายของมหาวิทยาลัยในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2514  ปัจจุบันเป็นวันครบรอบ 46 ปี

Read more

2 ส.ค. 2560 กิจกรรม “ชุมชนรามฯ ร่วมใจต้านภัยสิ่งเสพติด”

2 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในการรวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด และนำออกกำลังกายเต้นซุมบ้า

Read more

24 ก.ค. 2560 – 1 ส.ค. 2560 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ สังกัดส่วนกลาง” รุ่นที่ 4

24 กรกฏาคม 2560  เวลา  9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวเปิดงานโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ สังกัดส่วนกลาง” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 – 1 สิงหาคม

Read more

27 ก.ค. 2560 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

27 กรกฎาคม 2560 เวลา 7.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  เพื่อถวายเป็นพระราชการกุศล

Read more

20 ก.ค. 2560 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ปิยะนุช เงินคล้าย เป็นผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง อีกตำแหน่งหนึ่ง

20 กรกฎาคม 2560 เป็นวันแรกที่ ผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง คือ รองศาสตราจารย์ปิยะนุช เงินคล้าย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์  คณะรัฐศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มมาปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

Read more

13 ก.ค. 2560 กิจกรรมมอบของที่ระลึกและมอบดอกไม้แทนคำขอบคุณ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางในวาระลาออกจากตำแหน่ง

13 ก.ค. 2560 เวลา 14.00 น. สำนักหอสมุดกลางจัดกิจกรรม มอบของที่ระลึกและดอกไม้แทนคำขอบคุณ รองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ทั้ง 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ วาจาบัณฑิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ฝ่ายบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์

Read more

6 มิ.ย. 2560 โครงการ “กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)”

6 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการ “กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)” โดยบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคนพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 1 เริ่มอบอุ่นร่างกายด้วยท่ากดศรีษะ เพื่อช่วยบริหารต้นคอ บรรเทาอาการปวดคอ ปวดหลัง

Read more

13 – 14 มิ.ย 2554 โครงการสัมมนาหัวหน้าตึกและผู้ช่วยหัวหน้าตึกสอบ

13 มิถุนายน 2554  บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมสัมมนา ณ ชั้น 5 อาคารบริการและบริหาร ม.รามคำแหง และโรงแรมชลจันทร์ จ.ชลบุรี ณ ชั้น 5 อาคารบริการและบริหาร ม.รามคำแหง รับทราบระเบียบปฏิบัติ ในการควบคุมการสอบไล่ของกรรมการ และข้อปฏิบัติของนักศึกษา

Read more

6 มิ.ย. 2560 ประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 42

6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

Read more

5 มิ.ย. 2560 ประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

5 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน ร่วมประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการจากทีมผู้บริหาร ได้แก่ รศ. ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง, รศ. วีระศักดิ์ วาจาบัณฑิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ฝ่ายบริหาร, ผศ. ดร. ศิริรัตน์ สิงหันต์

Read more