Thai Women
รายชื่อหนังสือแนะนำ
กล่าวถึงพระราชประวัติโดยย่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ เหรียญเซเรส และประวัติความเป็นมาของเหรียญ ที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติได้พระราชทานแด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประเทศไทย พร้อมประเพณีของหญิงไทยที่สืบทอดกันมา
อลังการแผ่นดินวัฒนธรรม
รายชื่อหนังสือแนะนำ
“อลังการแผ่นดินวัฒนธรรม” หนังสือสารคดีภาพวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งประเภทภาพเก่า คลาสสิคจากแฟ้มภาพของ ททท. และภาพที่บันทึกขึ้นใหม่ โดยมีข้อเขียนที่ร้อยเรียงขึ้นเพื่อเสริมส่งให้ภาพเหล่านี้มีคุณค่ายั่งยืน เนื้อหาแบ่งเป็นภาษาไทย 1 เล่ม ภาษาอังกฤษ 1 เล่ม