จดหมายเหตุ เล่าเรื่องถนนเมืองบางกอก
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เมื่อบ้านเมืองเข้าสู่ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง จากการสัญจรทางน้ำที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จึงค่อยๆ เปลี่ยนมาเป็นถนน ที่ได้กลายมาเป็นสิ่งกำหนดขอบเขตและความเจริญของเมืองในยุคใหม่ และมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นตามยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน สำนักการโยธากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีวิวัฒน์องค์กรมาจากพระราชดำริของพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ 5 และเป็นหน่วยงานหลักในการก่อสร้าง ทำนุบำรุงถนนของกรุงเทพฯ จึงทำจดหมายเหตุนี้ขึ้นบอกเล่าถึงความเป็นมา ความเปลี่ยนแปลง และเรื่องราวที่น่าสนใจในการพัฒนาถนนสายต่างๆ ที่สำคัญในกรุงเทพฯ
เจ้าชีวิต พงศาวดาร ๙ รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ให้ข้อมูลและภาพประกอบเกี่ยวกับ ประวัติของพระบรมราชวงศ์จักรี 9 รัชกาล ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ตลอดจนสังคมและประเพณีของไทยในสมัยต่างๆ
ยุทธศิลป์ซุนจื่อ The Art of War ฉบับ 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
แปลและเรียบเรียงแบบเกาะติดอยู่กับการใช้ภาษาของ “ซุนจื่อ” อย่างเหนียวแน่น เพื่อผู้อ่านจะได้อรรถรสทั้งการทหาร ปรัชญา โดยเฉพาะทางวรรณกรรมอย่างสมบูรณ์ เพื่อจรรโลงความคิดของผู้อ่าน ให้ได้ใช้ความคิดของตนให้ไพศาลล้ำลึกออกไป โดยมิต้องถูกจำกัดจากการอธิบายตัดความของผู้แปล ผู้แปลได้เพิ่มภาคทบวิเคราะห์ และภาคปฏิบัติเข้าไป ซึ่งประกอบไปด้วยบทวิเคราะห์ แนวคิดในภาคปฏิบัติ ข้อมูล และตัวอย่างการรบครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ทั้งของจีน ของไทยและของโลก ชื่อเรื่อง: ยุทธศิลป์ซุนจื่อ The Art …
ชีวิตชุมชนริมน้ำอยุธยา มรดกไทย มรดกโลก
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เรื่องราวของคนและชุมชนลุ่มน้ำในอยุธยา ซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมหนึ่งที่เป็นบ่อเกิดของวิถีไทย ข้อมูลและภาพในหนังสือได้จากการเดินทางสำรวจ และเก็บข้อมูลในชุมชนลุ่มน้ำตามเส้นทางแม่น้ำสายหลัก ที่เป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของคนอยุธยา
ติโต (Tito)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
คำนำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแปล เรื่อง “ติโต” จากต้นฉบับ เรื่อง “Tito” ของ Phyllis Auty เมื่อปี พ.ศ. 2519 เพื่อให้ข้าราชบริพารได้ทราบถึงบุคคลที่น่าสนใจคนหนึ่งของโลก. “ติโต” เป็นผู้ทำให้ประเทศยูโกสลาเวีย ซึ่งประกอบด้วยชนชาติที่แตกต่างกันทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ …