ระบบฐานข้อมูล Database System
รายชื่อหนังสือแนะนำ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สิ่งสำคัญที่สุดก่อนการเขียนโปรแกรมคือ การออกแบบฐานข้อมูล เพราะถ้าออกแบบฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง จะมีปัญหายุ่งยากตามมาอีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีความยุ่งยากในการเขียนโปรแกรม การปรับปรุงโปรแกรม การเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล
ทำทุกอย่างได้ ในคอมพิวเตอร์
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เป็นการแนะนำการติดตั้ง และใช้งานเบื้องต้น ติดต่อใช้งานอินเตอร์เน็ต ฝึกฝนทักษะกับงานประเภทต่างๆ และการแก้ปัญหา รวมทั้งการประยุกต์ใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในชีวิตจริง