นอนหลับให้เป็นงานเด่น ชีวิตดี
รายชื่อหนังสือแนะนำ
นอนไม่หลับ ตื่นเช้าไม่ไหว ช่วงกลางวันหัวไม่แล่น นอนนานแค่ไหนก็ยังรู้สึกอิดโรย หากคุณคิดว่าอาการเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่องานรัดตัว หรือมีเรื่องกังวลใจละก็ นั่นเป็นความเข้าใจที่ผิด! หนังสือเล่มนี้จะแนะนําวิธีการนอนหลับที่มีคุณภาพ ซึ่งใคร ๆ ก็ทําได้ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการนอนหลับ 3 ขั้นตอนง่ายๆ 5 สวิตช์แห่งการนอนหลับ รวมถึงวิธีเลิกพฤติกรรมซึ่งเป็นสาเหตุของการนอนไม่หลับ เพื่อสุขภาพที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ : รวมคำบรรยายจากการสัมมนา ณ กระทรวงการต่างประเทศ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวมคำบรรยายจากการสัมมนา ณ กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง “การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ” ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อเทิดพระเกียรติแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะนักปราชญ์และนักพัฒนา
124 ปี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2434-2558
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เนื่องในโอกาสการสถาปนาครบรอบ 124 ปี กระทรวงยุติธรรม จึงได้จัดทำหนังสือที่ระลึกขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะบันทึกประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคสมัยของกระทรวงยุติธรรมตามลำดับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ
เก่งพูดภาษาอังกฤษในที่ทำงาน
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือที่จะช่วยให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับชาวต่างชาติ คุยกับเจ้านาย เพื่อนร่วมงานลูกค้าต่างชาติ คุณจะสามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจ และมั่นใจมากขึ้น
เก่งญี่ปุ่น เล่มเดียวเอาอยู่ !
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือที่จะช่วยให้คุณพูดญี่ปุ่นเก่งทันใจ ถามอะไรตอบได้ เข้าใจวัฒนธรรม พร้อมแนะนำเทศกาล ของกิน แหล่งท่องเที่ยว แหล่งช้อปปิ้ง วิธีการเดินทาง ตลอดจนเรียนรู้มารยาทไปพร้อมๆ กับการปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่ตัวอักษรไปจนถึงประโยคสนทนา พร้อมคำอ่าน และคำแปลที่คุณสามารถนำมาใช้พูดได้อย่างทันใจ
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557- 2561)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโครงการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนครอบคลุมทั่วประเทศขึ้น เพื่อร่วมคิด ร่วมสะท้อนปัญหา ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อน ซึ่งจะเป็นแนวทางหรือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนนำไปใช้ส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน
HR variety
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวมบทความ และบทสัมภาษณ์บุคคลต้นแบบ ที่แสดงถึงแง่มุมอันหลากหลายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการบริหารงานด้านนี้มาโดยตลอด สำนักงาน ก.พ. เห็นว่าเป็นบทความอันทรงคุณค่า จึงได้รวบรวมมาไว้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน สำหรับเป็นแนวทางให้ข้าราชการรุ่นใหม่ได้ศึกษาต่อไป
สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์กับสิ่งแวดล้อมโลก
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ พระราชกรณียกิจของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในด้านสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยทรงให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
โอกาสและอุปสรรคการลงทุน ภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาถึงโอกาสและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับภายใต้ข้อตกลง ACIA ในด้าน กฎ ระเบียบ ข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของไทยตลอดจนข้อเสนอแนะกลยุทธ์ และแนวทางการเจรจาการเปิดเสรีการลงทุนระหว่างประเทศกับกลุ่มประเทศอาเซียนที่เหมาะสม
งานวิชาการด้านความมั่นคงข้อมูลข่าวสาร (Cyber Security) และทฤษฎีการทำสงครามข้อมูลข่าวสาร (Information Warfare)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
การควบคุมการบังคับบัญชาการป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์ การใช้คลื่นความถี่ในการปฏิบัติการสนับสนุนการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ อาวุธไซเบอร์ และการโจมตีที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลของประเทศ ยุทธศาสตร์การป้องกันเฝ้าระวังการโจมตีจากโลกไซเบอร์ในระดับประเทศ