รายงานการวิจัย การน้อมนำแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติในสถาบันราชภัฎ

เป็นรายงานการวิจัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ทำการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการและความสัมพันธ์ของทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ การประยุกต์ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวความคิดของนักวิชาการในแง่มุมต่างๆ ที่สอดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของแต่ละคนในด้านความคิด ด้านการเมือง การบริหาร การปกครอง การวางผังภาคและผังเมือง

การน้อมนำแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทบวงมหาวิทยาลัย และสถาบันราชภัฏ ประกอบด้วยกลยุทธ์ สู่ความสำเร็จในการนำทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และพัฒนาสถาบันราชภัฎ

ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัย การน้อมนำแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติในสถาบันราชภัฎ

ผู้จัดพิมพ์และเผยแพร่: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 3

สารบัญ

  • นวมินทรมหาราชาศิรวาท  หน้า     (ก)
  • คำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  หน้า     (ข)
  • คำนำ  หน้า     (ง)  สารบัญ  หน้า     (จ)
  • บทที่ ๑ ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง  หน้า      ๑
  • บทที่ ๒ การน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ  หน้า    ๖๙
  • บทที่ ๓ สถาบันราชภัฎกับแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง  หน้า    ๙๙
  • บทที่ ๔ ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง :   หน้า  ๑๖๑
  • แนวทางพัฒนาตน พัฒนาสถาบันราชภัฎและพัฒนาชุมชน ข้อเสนอแนะในการน้อมนำแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติด้านพัฒนาตน พัฒนาสถาบันราชภัฎ และพัฒนาชุมชน โดยสังเขป  หน้า  ๑๙๒