พหุลักษณ์ทางการแพทย์กับสุขภาพในมิติสังคมวัฒนธรรม

หนังสือเล่มนี้เป็นผลของการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของ วัฒนธรรมสุขภาพในสังคมไทย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อประมวลความรู้เรื่องพหุลักษณ์ทางการแพทย์ และความหลากหลาย ของวัฒนธรรมสุขภาพในสังคมไทย ซึ่งจะเป็นเครื่องช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการแพทย์สุขภาพมากขึ้น โดยมุ่งหมายเพื่อให้สังคมมนุษย์ สามารถดำรงอยู่ร่วมกันท่านกลางความหลากหลายอย่างเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน

ชื่อเรื่อง: พหุลักษณ์ทางการแพทย์กับสุขภาพในมิติสังคมวัฒนธรรม

บรรณาธิการ: โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • บทบรรณาธิการ กมาตร จึงเสถียรทรัพย์  หน้า  (9)
  • พหุลักษณ์ทางการแพทย์: มุมมองมานุษยวิทยากับความหลากหลายของวัฒนธรรมสุขภาพ กมาตร จึงเสถียรทรัพย์  หน้า 1
  • การแพทย์และการสาธารณสุขในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย: จากวาทกรรมชนชั้นนำสู่การตอบโต้การครอบงำอำนาจ ชาติชาย มุกสง  หน้า 77
  • ทรงเจ้าเข้าผีในวัฒนธรรมสุขภาพไทย พัฒนา กิติอาษา  หน้า 171
  • การทำศัลยกรรมใบหน้าของผู้หญิงไทย: ความงามกับการจัดการทางการแพทย์     มัลลิกา มัติโก  หน้า 263
  • ระบบเครือญาติ วัฒนธรรมอุปถัมภ์ กลไกชุมชนในการจัดการปัญหาเอดส์ มธุรส ศิริสถิตย์กุล  หน้า 313