พระอิริยาบถในต่างแดน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หนังสือภาพวาดสีน้ำ แสดงพระอิริยาบถหลากหลายของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ  โดยฝีมือของอาจารย์ ทวีพงษ์ สิมาภรณ์วณิชย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2550

ชื่อเรื่อง: พระอิริยาบถในต่างแดน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วาดภาพและเขียนโดย: ทวีพงษ์ สิมาภรณ์วณิชย์

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3, ชั้น 3 อาคาร 1

สารบัญ

  • บทนำ  หน้า  ๑๐-๒๑
  • ภาพชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔  หน้า  ๒๑-๒๓
  • ภาพชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐมองโกเลีย ระหว่างวันที่ ๓-๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๕  หน้า  ๒๔-๒๘
  • ภาพชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนมลฑลเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๗-๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗  หน้า  ๒๙-๓๐
  • ภาพเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลจี๋หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗  หน้า  ๓๑
  • ..  ..
  • ภาพชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖  หน้า  ๖๗-๖๙
  • ภาพชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนหมู่เกาะทะเลอันดามัน และนิโคบา ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙  หน้า  ๗๐-๗๑
  • ภาพชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนหมู่เกาะทะเลใต้ เริ่มจาก ประเทศสิงคโปร์ ปาปัวนิกินี ราชอาณาจักรตองกา หมู่เกาะคุก สาธารณรัฐฟิจิ และหมู่เกาะโซโลมอน ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๙  หน้า  ๗๒-๗๕
  • บรรณานุกรมภาพ และภูมิหลังการจัดภาพ  หน้า  ๗๖-๘๓