Home

ย่อเวชกรรมแผนไทย


ปัจจุบันการแพทย์แผนไทยได้รับการส่งเสริมและปรับปรุง รูปแบบของการเรียนการสอน
เพื่อให้เป็นแนวเดียวกัน โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำหลักสูตรกลางขึ้นมา เพื่อให้
ครูผู้สอนการแพทย์แผนไทยได้ใช้

หนังสือเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทย โดยมีเนื้อหา
ปรับปรุงตามยุคสมัย จัดเรียบเรียงย่อและสรุปหลักเวชกรรมแผนไทยให้มารวมอยู่ในที่เดียวกัน
คือจากคัมภีร์หรือสมุดข่อยเดิม จึงเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของคนยุคโบราณกาล เพื่อคนรุ่นหลัง
จะได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันงดงามของชนเผ่าไทยได้เป็นอย่างดี 

ชื่อเรื่อง: ย่อเวชกรรมแผนไทย
ผู้แต่ง: วุฒิ วุฒิธรรมเวช
สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

ปฐมบท หน้า     3 .. ..
สารบัญ หน้า     5    ย่อจากพระคัมภีร์ไพจิตร์มหาวงศ์จากสมุดข่อย หน้า  213
บทที่ 1 ประวัติการแพทย์แผนไทย หน้า   18    ย่อจากพระคัมภีร์วิถีกุฎฐโรค หน้า  221
บทที่ 2 ย่อเวชศึกษา หน้า   25    ย่อจากพระคัมภีร์อติสาร หน้า  225
   หมวดที่ 1 ที่ตั้งแรกเกิดของโรค หน้า   27 บทที่ 10 โรคบุรุษและสตรี ทับ ป่วง และมรณญานสูตร หน้า  229
   หมวดที่ 2 รู้จักชื่อโรค หน้า   34    ย่อจากพระคัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา หน้า  231
   หมวดที่ 3 รู้จักยาสำหรับแก้โรค หน้า   34    ย่อจากคัมภีร์ฉันทศาสตร์ หน้า  245
   หมวดที่ 4 รู้ว่ายาอย่างใดจะควรแก้โรคชนิดใด หน้า   34 บทที่ 11 หลักการแพทย์อายุรเวทโดยสังเขป หน้า  249
บทที่ 3 สมุฏฐานวินิฉัย หน้า   45    ย่อจากคัมภีร์วรโยคสาร หน้า  251
.. ..    บรรณานุกรม หน้า  263
     
รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน

หนังสือแนะนำ

ปรับปรุงล่าสุด : 01 กุมภาพันธ์ 2549 16:58:01