Home

คู่มือหุ้นไทย 2548/2549


สรุปข้อมูลจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ได้แก่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ วันที่จดทะเบียนบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ ที่ตั้ง ข้อมูลต่อหุ้น การจ่ายปันผล สรุปผลประกอบการ สรุปข้อมูลและอัตราส่วนของงบการเงินรวมที่สำคัญ งบดุล อัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไร และอัตราส่วนโครงสร้างเงินทุน โดยแบ่งบริษัทตามประเภทของการประกอบธุรกิจ

ชื่อเรื่อง: คู่มือหุ้นไทย 2548/2549
จัดพิมพ์โดย: บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3, ชั้น 3 อาคาร 1

สารบัญ

สถิติตลาดหลักทรัพย์ไทย หน้า       1 .. ..
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท) หน้า     21    บริการ: ขนส่งและโลจิสติกส์ หน้า   769
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร: ธุรกิจการเกษตร หน้า     21    เทคโนโลยี: สื่อสาร หน้า   797 
   เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร: อาหารและเครื่องดื่ม หน้า     61    เทคโนโลยี: เครื่องใช้ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ หน้า   833 
   สินค้าอุปโภคบริโภค: แฟชั่น หน้า   107    เทคโนโลยี: ชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ หน้า   867 
   สินค้าอุปโภคบริโภค: ของใช้ในครัวเรือน หน้า   159    บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน(REHABCO) หน้า   889
   สินค้าอุปโภคบริโภค: ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ หน้า   177 ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ หน้า    981
   ธุรกิจการเงิน: ธนาคาร หน้า   187    ธุรกิจขนาดกลาง หน้า   981 
.. .. ดัชนี หน้า 1035 
     
รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ

หนังสือแนะนำ

ปรับปรุงล่าสุด : 10 สิงหาคม 2550 11:01:45