Home

คู่มืออันดามัน หอยทะเลไทย

ภาพ หอยพระอาทิตย์ จากหนังสือ คู่มืออันดามัน หอยทะเลไทย
คู่มืออันดามัน เล่มนี้ กล่าวถึงปูทะเลในประเทศไทย ซึ่งมีประมาณ 154 ชนิด ที่มีสีสันสวยสดใสจากชายหาด หาดหิน ป่ายชายเลน แนวปะการังน้ำตื้น น้ำลึก และกองหินกลางทะเล พร้อมรายละเอียดของปูแต่ละชนิดและภาพประกอบที่สวยงาม

ชื่อเรื่อง: คู่มืออันดามัน หอยทะเลไทย
โดย: ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ธีระพงศ์ ด้วงดี, ณรงค์พล สิทธิทวีพัฒน์
สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

โลกของหอย หน้า   12 .. ..
หอยฝาเดียว ชั้นย่อย PROSOBRANCHIA หน้า   68    Family Bornellidae หน้า 304
   อันดับ ARCHAEOGASTROPODA หน้า   69    Family Lomanotidae หน้า 304
   วงศ์หอยเป๋าฮื้อ Family Haliotidae หน้า   70 Suborder Arminacea หน้า 305
   วงศ์หอยนมสาว หอยทับทิม Family Trochidae หน้า   72    Family Arminidae หน้า 308
   วงศ์หอยตาวัว หอยอูด หอยดาว Family Turbinidae หน้า   76 Suborder Aeolidacea หน้า 310
   วงศ์หอยกะทิ หอยน้ำพริก หอยถั่วเขียว Family Neritidae หน้า   80    Family Flabellinidae หน้า 312
   อันดับ MESOGASTROPODA หน้า   82    Family Glaucidae หน้า 315
   วงศ์หอยก้นแหลม Family Littorinidae หน้า   84    Family Tergipedidae หน้า 320
.. .. เอกสารอ้างอิง หน้า 324
     
รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน

หนังสือแนะนำ

ปรับปรุงล่าสุด : 02 กุมภาพันธ์ 2553 14:38:02