Home

Pop-up ศิลปะการประดิษฐ์กระดาษเป็นรูปสามมิติ


"Pop-up ศิลปะการประดิษฐ์กระดาษเป็นรูปสามมิติ" เล่มนี้ เป็นการประดิษฐ์บัตรแบบต่างๆ
การทำบัตรสามมิติ หนังสือภาพเลื่อน หนังสือสามมิติอย่างง่าย การนำภาพสามมิติไปประยุกต์
ใช้กับงานต่างๆ เช่น ป้ายนิเทศ บัตรอวยพรเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอน
ในการประดิษฐ์ เทคนิควิธีการทำพร้อม อุปกรณ์ที่ต้องใช้ สามารถนำไปประยุกต์ประกอบหรือดัดแปลง
ให้เป็นภาพที่ตื่นตา ตื่นใจ เรียกร้องความสนใจได้เป็นอย่างดี ภาพที่ออกแบบไว้แล้วนำมาประกอบเข้าเล่ม
ก็จะได้หนังสือ Pop-up และถ้ามีเรื่องอยู่แล้ว ก็นำเอาเรื่องไปออกแบบภาพได้

ชื่อเรื่อง: Pop-up ศิลปะการประดิษฐ์กระดาษเป็นรูปสามมิติ
ผู้เขียน: วิริยะ สิริสิงห, พรรณทิพา ฤกษ์สุรนันท์, อุบล หล่อพัฒนาพรชัย
สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

คำนำ หน้า     5    เส้นขนานเส้นเดียว หน้า   63
1. บทนำ : อุปกรณ์การประดิษฐ์ หน้า     9    เส้นขนานหลายเส้น หน้า   65  
2. ก่อนจะลงมือทำภาพสามมิติ หน้า   14    รูปขนานที่เกิดจากการตัดชิ้นฐาน หน้า   66
3. การประดิษฐ์บัตรแบบต่างๆ หน้า   21    .. ..
4. ทฤษฎีตัว V หน้า   50 6. ทฤษฎีมุมและ pop-up ผสม หน้า   79
   พับตัว V อย่างง่าย หน้า   50    เจาะร่องชิ้นอัพแบบไม่ตั้งฉาก หน้า   79
   พับตัว V แบบพหุคุณ หน้า   51    เจาะร่องชิ้นอัพแบบตั้งฉาก หน้า   80
   พับตัว V หัวกลับ หน้า    52   รูปกล่องอย่างง่าย หน้า   81
   .. ..   .. ..
5. ทฤษฎีเส้นขนาน หน้า    63    Pop-up เสียงใบเลื่อย หน้า   88
       
รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน

หนังสือแนะนำ

ปรับปรุงล่าสุด : 23 มิถุนายน 2549 10:52:13