Home

คู่มือกายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

เกิดอะไรขึ้นกับสมองหลังจากการขาดเลือดอย่างเฉียบพลัน สาเหตุของอัมพาตครึ่งซีกเป็นอย่างไร 
เมื่อเป็นแล้ว รักษาอย่างไร คู่มือกายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกเล่มนี้ เป็นการรวมเทคนิค 
เคล็ดลับในการรักษาเบื้องต้น การทำกายภาพที่ถูกต้องและได้ผลสำหรับผู้ป่วยสมองขาดเลือดโดยเฉียบพลัน การทำกายภาพบำบัดสำคัญมาก ต้องเริ่มให้เร็ว ทำอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และควรศึกษากับนักกายภาพบำบัดในการทำท่าที่ยากๆ ท่าที่ต้องใช้เครื่องมือ วิธีการ และกลับมาทำเองที่บ้าน เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติที่สุดอีกครั้ง


ชื่อเรื่อง: คู่มือกายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
ผู้เขียน: วิยะดา ศักดิ์ศรี, สุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล
สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

บทนำ หน้า     3 บทที่ 8 การฝึกเคลื่อนย้ายจากเตียงไปนั่งเก้าอี้หรือรถเข็น หน้า  120
บทที่ 1 สาเหตุของอัมพาตครึ่งซีก การรักษาและฟื้นฟู หน้า     8 บทที่ 9 การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของลำตัวและขา หน้า 136
บทที่ 2 เกิดอะไรขึ่นกับสมองหลังจาก หน้า   30 บทที่ 10 การฝึกยืนและนั่ง หน้า 148
บทที่ 3 หลักการฟื้นฟูทักษะการเคลื่อนไหว หน้า   38 บทที่ 11 การช่วยให้ผู้ป่วยเดิน หน้า 164
บทที่ 4 การจัดท่าและการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น หน้า   50 บทที่ 12 การฝึกแขนและมือ หน้า 180
บทที่ 5 การป้องกันข้อติดและการหดสั้นของกล้ามเนื้อเอ็น  หน้า   64 บทที่ 13 การกระตุ้นให้ผู้ที่เป็นอัมพาตช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด หน้า 198
และเนื้อเยื่ออื่นๆ รอบข้อ   บทที่ 14 ปัญหาอื่นๆ ของผู้ที่เป็นอัมพาต หน้า 224
บทที่ 6 การป้องกันภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ หน้า   90 บทที่ 15 ข้อแนะนำสำหรับญษติของผู้ป่วยอัมพาต หน้า 258
บทที่ 7 การฝึกลุกนั่งและการฝึกทรงตัวในท่านั่ง หน้า  100 ประวัติผู้เขียน หน้า 276
       
รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน

หนังสือแนะนำ

ปรับปรุงล่าสุด : 23 ธันวาคม 2552 10:21:45