Home

ท่านพุทธทาสกับอำนาจวัตถุนิยม

ท่านพุทธทาสกับอำนาจวัตถุนิยมเป็นหนังสือวิเคราะห์หลักคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ 
ที่เกี่ยวกับอำนาจวัตถุนิยมทุกแง่ทุกมุม โดยมีเนื้อหาเริ่มตั้งแต่การลุ่มหลงอำนาจวัตถุนิยมซึ่งเป็นต้นเหตุ 
ให้เกิดปัญหาและวิกฤตการณ์ทั้งปวง ไปจนถึงวิธีการที่จะทำตนให้เกิดปัญญา หรือวิธีปลดปล่อยตนเอง 
ให้เป็นอิสระจากทุกข์ โดยอาศัยท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นแบบอย่างแนวทางในการศึกษา และปฏิบัติ 

"รวมความว่าการนำโลกออกมาเสียจากอำนาจวัตถุนิยมจึงครอบคลุมการอบรมบ่มนิสัยสั่งสอน 
ชี้แนะให้จิตของคนรู้จักควบคุมความรู้สึกยินดี ยินร้าย ผ่านสิ่งที่ปรากฏแก่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
รู้จักควบคุมกิเลส ตัณหา มานะ ทิฐิ อันเป็นที่ตั้งของความสุขและทุกข์นั่นเอง" 

ชื่อเรื่อง: ท่านพุทธทาสกับอำนาจวัตถุนิยม
ผู้เขียน: อินทุวรรณา เชยชื่นสกุล
สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 1

สารบัญ

คำนิยม : พระไพศาล วิสาโล หน้า  (๓) บทที่ ๒ วิถีแห่งการเข้าถึงพุทธทาสธรรม หน้า  ๓๕
คำนิยม : ว.วชิรเมธี หน้า  (๖) บทที่ ๓ นพรัตน์แห่งพุทธทาสธรรม หน้า  ๕๙
คำนิยม : ศ.นพ.ประเวศ วะสี หน้า (๑๐) บทที่ ๔ อำนาจวัตถุนิยมตามความคิดท่านอาจารย์ หน้า  ๘๕
คำนิยม : เมตตา พานิช หน้า (๑๒) บทที่ ๕ ท่านอาจารย์อยู่เหนืออำนาจวัตถุ หน้า ๑๑๗
คำนิยม : รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ หน้า (๑๔) บทที่ ๖ วัตถุธรรมที่ท่านอาจารย์มอบไว้ให้รับใช้จิต หน้า ๑๖๑
คำนำผู้เขียน หน้า (๑๗) บทที่ ๗ ลดอำนาจวัตถุตามแบบท่านอาจารย์ หน้า ๑๙๓
คำนำสำนักพิมพ์ หน้า (๒๐) บทที่ ๘ เจ็ดวันในสวนโมกข์นานาชาติ หน้า ๒๓๓
บทที่ ๑ ลุ่มหลงวัตถุก่อวิกฤตการณ์ หน้า    ๑    
     
รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา

หนังสือแนะนำ

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กรกฎาคม 2553 15:40:09