Home

พระราชินีของเรา เรื่องเล่าจากแผ่นดินใต้

ภาพประกอบจากหนังสือ พระราชินีของเรา เรื่องเล่าจากแผ่นดินใต้
หนังสือเล่มนี้กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพิ์ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2548 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ได้เสด็จพระราชดำเนินติดตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทั่วทุกหนทุกแห่งในแผ่นดินไทย
ในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ทรงนำมาเล่าด้วยความห่วงใย พร้อมทั้งสนับสนุนให้คนไทย
ได้กลับมาสงบร่มเย็นดังที่เคยเป็นมา หนังสือ "พระราชินีของเรา เรื่องเล่าจากแผ่นดินใต้"ภาพประกอบจากหนังสือ พระราชินีของเรา เรื่องเล่าจากแผ่นดินใต้ 
จึงสะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยดังกล่าว

ชื่อเรื่อง: พระราชินีของเรา เรื่องเล่าจากแผ่นดินใต้
ผู้เขียนและเรียบเรียง: ถวัลย์ มาศจรัส, 
นายวิชเทพ ฦาชาฤทธิ์, นางสาววรัยพร แสงนภาบวร,
นางฐิติวรรณ ไสวแสนยากร, นายพลพิบูล เพ็งแจ่ม,
นางภาวิณีย์ เจริญยิ่ง
สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 1

สารบัญ

ดุจดั่งดวงตะวันฉายแสงทุกแหล่งหล้า หน้า     ๓ ประวัติศาสตร์ของสามัญชน  
ดุจดั่งดวงจันทราส่องไทยในราตรี พรุ่งนี้ หน้า ๑๑๓
วานนี้ หน้า   ๑๗ วานนี้ วันนี้ และพรุ่งนี้  
แรมทางกลางไพร   วันนี้ที่เป็นอยู่  
แรมไกลเพื่อประชาชน   พรุ่งนี้  
ทักษิณราชนิเวศน์ ราชนิเวศน์จากพระราชหฤทัย   เพลงของแผ่นดิน  
แผ่นดินที่สงบเย็น   คุรุบันทึก หน้า ๑๒๓
วันนี้ หน้า   ๓๙ คุรุบันทึกน้อมเทิดบูชาแค่ครูของแผ่นดิน  
แผ่นดินร้องไห้   ปิดเล่ม  
ประชาไทยเสียน้ำตา   ภาคผนวก หน้า ๑๔๙
พระราชินีทรงทุกข์พระราชหฤทัย   บุคคลและหน่วยงานที่ให้ความสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ  
เรื่องเล่าจากแผ่นดินใต้      
         
รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ

หนังสือแนะนำ

ปรับปรุงล่าสุด : 02 ตุลาคม 2550 11:58:22