Home

ผักพื้นบ้านภาคอีสาน


หนังสือเรื่องผักพื้นบ้านภาคอีสานเล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้เรื่องผัก ผลไม้ และผักที่เป็นสมุนไพรพื้นบ้าน
ภูมิปัญญาด้านการดำรงชีวิตของคนพื้นบ้านให้กินผักและอาหารพื้นบ้านกันให้มากๆ เพื่อช่วยเพิ่มความรู้
ภูมิปัญญาการดำรงชีวิตและถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ๆ ให้มากขึ้น

ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดสกลนครแนะนำให้ผู้นำท้องถิ่นรวมคนในพื้นที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ให้ร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นบ้านของท้องถิ่นก่อนที่จะสูญพันธุ์ โดยเฉพาะมะเม่า หวาย
ซึ่งหวายนี้ได้ขยายพันธุ์และปลูกกันทุกบ้าน เป็นพืชเศรษฐกิจของท้องถิ่น ราคาไม่เคยตก
ส่วนมะเม่า เป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ได้นำมาขยายพันธุ์และแปรรูปเป็นไวน์มะเม่าจนกลายเป็น
ไวน์ผลไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง

ชื่อเรื่อง: ผักพื้นบ้านภาคอีสาน
จัดพิมพ์โดย: ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย สถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย
มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา
สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

หน้า     2 .. ..
หน้า   36 หน้า 254
หน้า   50 หน้า 270 
หน้า   60 หน้า 276
..  .. อาหาร หน้า 278
     
รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน

หนังสือแนะนำ

ปรับปรุงล่าสุด : 08 มีนาคม 2549 09:51:08