Home

สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

 
กล่าวถึงสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ได้แก่ เห็ด รา สาหร่าย โปรโตซัว แบคทีเรีย ไวรัส พืช สัตว์ รวมทั้งมนุษย์ ที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันในสภาวะแวดล้อมที่เป็น ดิน น้ำ อากาศ และแร่ธาตุ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาอาศัย หรือเกื้อกูลกันระบบนิเวศ แบ่งออกเป็น 3 ระบบใหญ่ๆ คือ ระบบนิเวศทะเล ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด และระบบนิเวศภาคพื้นทวีป ซึ่งมีความแตกต่างในเรื่องของสถานที่ บางแห่งจะอยู่ในบริเวณภูเขาสูง ใต้ทะเลลึก และบางแห่งไกลถึงขั่วโลก บริเวณชายฝั่งทะเลมีชุมชนหลายแบบที่สามารถศึกษาได้ถึงชนิดของสิ่งมีชีวิต และบทบาทหน้าที่ของแต่ละชนิด ตลอดจนกลไกการถ่ายทอดพลังงานจากชีวิตหนึ่งไปยังอีกชีวิตหนึ่ง ชุมชนเหล่านั้นคือ ชุมชนหาดทราย ชุมชนโขดหิน ชุมชนแนวประการัง และชุมชนป่าชายเลน แหล่งน้ำจืดมีชุมชนสองแบบใหญ่ๆ คือ ชุมชนแหล่งน้ำนิ่ง และชุมชนแหล่งน้ำไหล ป่าไม้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศภาคพื้นทวีป เป็นตัวช่วยควบคุมสภาพดิน ฟ้า อากาศ และเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำจืดต่าง

ชื่อเรื่อง: สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
ผู้แต่ง: รศ. สุรินทร์ มัจฉาชีพ, ผศ. สมสุข มัจฉาชีพ
สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

ระบบนิเวศ

หน้า     1

  3. ชุมชนแนวปะการัง

หน้า   59

 
ระบบนิเวศทะเล  

หน้า   10

  4. ชุมชนป่าชายเลน

หน้า   83

 
สิ่งมีชีวิตในทะเล

หน้า   16

  ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด

หน้า 107

 
ชุมชนในทะเล 

หน้า   42

  ข.  ชุมชนในแหล่งน้ำไหล

หน้า 148

 
1. ชุมชนหาดทราย

หน้า    44

  ระบบนิเวศป่า

หน้า 154

 
2. ชุมชนโขดหิน

หน้า    51

  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของป่า

หน้า 198

 
           
รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ

หนังสือแนะนำ

ปรับปรุงล่าสุด : 29 พฤษภาคม 2546 10:08:50