Home

ลายไทย
ลายไทยเป็นศิลปะที่มีความงดงาม ทั้งลวดลาย ลีลา
และความอ่อนช้อย มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
อันบ่งบอกถึงความมีอัจฉริยภาพของช่างไทยโบราณ
ความงามของศิลปะไทยความสามารถ และสติปัญญา
ผสมกับจินตนาการสร้างสรรค์ ได้ผลงานออกมาที่งดงาม
หนังสือเรื่อง ลายไทย ได้รวบรวมเนื้อหาของศิลปะไทย แหล่งที่มาของลายไทย
การออกแบบลายไทยแบบต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ โดยเฉพาะลายกนกที่เป็นพื้นฐานเริ่มต้น
ของการเรียนรู้เรื่องของลายไทย ซึ่งได้ต้นแบบมาจากลักษณะของเปลวไฟที่กำลังลุกโชน
หางของเปลวไฟที่กำลังสะบัดปลายอย่างมีลีลาพลิ้วไหว 

ชื่อเรื่อง: ลายไทย
โดย : วัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ
สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

 

สารบัญ

เกริ่นนำ หน้า     5   ลายช่อหางโต หน้า   57
ข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการศึกษาศิลปะลายไทย หน้า   14    ลายนกคาบและตาลาย หน้า   60
แหล่งที่มาของลายไทย หน้า   15    ลายรักร้อย หน้า   65
การออกแบบลายไทยโดยใช้กลีบบัวเป็นหลัก หน้า   20    ลายหน้ากระดาน หน้า   72
หมวดกระหนก หน้า   32 หมวดนารี หน้า   78
   ลายกระจัง หน้า   45 หมวดกระบี่ หน้า   94
   ลายประจำยาม หน้า   49 หมวดคชะ หน้า 117
   ลายดอกพุดตาน หน้า   52    
       
รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน

หนังสือแนะนำ

ปรับปรุงล่าสุด : 30 สิงหาคม 2549 14:54:09