Home

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ วิชาเอกเทศสัญญา ๒ ยืมและฝากทรัพย์

หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงหลักกฎหมายว่าด้วยยืมและฝากทรัพย์แห่งประมวลกฎหมายเพ่ง และพาณิชย์ เช่น ลักษณะการยืม สาระสำคัญแห่งสัญญายืม อายุความ สัญญาฝากทรัพย์ทั่วไป ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกา นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงหลักกฎหมายในเรื่องเดียวกันของต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการศึกษาเปรียบเทียบ อันจะทำให้เข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ลึกซึ้งขึ้น และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อค้นคว้าต่อไป พร้อมสารบาญคำพิพากษาฎีกาและบรรณานุกรมท้ายเล่ม

ชื่อเรื่อง: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ วิชาเอกเทศสัญญา ๒ ยืมและฝากทรัพย์
ผู้เขียน: สุธีร์ ศุภนิตย์ 
แก้ไขเพิ่มเติมโดย: จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย
สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

คำนำสำนักพิมพ์ หน้า  (๑๐)      ส่วนที่ ๔ สัญญากู้ยืมระหว่างประเทศ หน้า ๑๕๑
คำปรารภในการพิมพ์ครั้งที่ ๕ หน้า  (๑๑) ภาค ๒ สัญญาฝากทรัพย์  
คำปรารภในการพิมพ์ครั้งที่ ๔ หน้า  (๑๒) บทที่ ๓ สัญญาฝากทรัพย์ทั่วไป (Voluntary Deposit) หน้า ๑๘๑
คำนำผู้เขียน หน้า  (๑๓)      ส่วนที่ ๑ ผลแห่งสัญญา หน้า ๑๘๑
ภาค ๑ สัญญายืม        ส่วนที่ ๒ ความสิ้นสุดแห่งสัญญาฝากทรัพย์ หน้า ๑๙๙
บทที่ ๑ สัญญายืมใช้คงรูป (Loan for Use) หน้า   ๓๕ บทที่ ๔ วิธีการเฉพาะฝากเงิน หน้า ๒๐๓
     ส่วนที่ ๑ ลักษณะเฉพาะแห่งสัญญายืมใช้คงรูป หน้า   ๓๗ บทที่ ๕ วิธีการเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม (Special Rules หน้า ๒๐๙
     ส่วนที่ ๒ ผลแห่งสัญญายืมใช้คงรูป หน้า   ๔๔ for InnKeepers  
     ส่วนที่ ๓ ความสิ้นสุดแห่งสัญญายืมใช้คงรูป หน้า   ๖๔      ส่วนที่ ๑ ความรับผิดชอบของเจ้าสำนักโรงแรม หน้า ๒๑๓
บทที่ ๒ สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง (Loan for Comsumption) หน้า   ๖๗      ส่วนที่ ๒ สิทธิของเจ้าสำนักโรงแรม หน้า ๒๒๔
     ส่วนที่ ๑  สาระสำคัญแห่งสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง หน้า   ๖๘ สารบาญคำพิพากษาฎีกา หน้า ๒๒๙
     ส่วนที่ ๒ ผลแห่งสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง หน้า   ๗๓ บรรณานุกรม หน้า ๒๓๙
     ส่วนที่ ๓ สัญญากู้ยืมเงิน (Loan Agreement) หน้า   ๘๒    
     
รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน

หนังสือแนะนำ

ปรับปรุงล่าสุด : 23 มีนาคม 2555 10:13:54