Home

ศิลปะการแต่งหน้าเค้ก พื้นฐานเบื้องต้นและขั้นประยุกต์

ภาพประกอบจากหนังสือ ศิลปะการแต่งหน้าเค้ก พื้นฐานเบื้องต้นและขั้นประยุกต์

ตำราการแต่งหน้าเค้กเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ให้คำแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การแต่งหน้าเค้ก โดยแนะนำความรู้เชิงวิชาการและการปฏิบัติจริง ซึ่งผู้อ่านสามารถ
อ่านได้เข้าใจและปฏิบัติได้ง่าย

ตำราเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็นเรื่องๆ เช่นในเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์
แต่งหน้าเค้ก เครื่องมือและอุปกรณ์ การใช้หัวบีบชนิดต่างๆ เทคนิคในการแต่งหน้าเค้ก
การทำผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนสำหรับการแต่งหน้าเค้ก และรวมไปถึงการบรรจุภัณฑ์
ซึ่งจะเป็นประโยชน์และแนวทาง แก่ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนผู้ประกอบกิจการด้านนี้
ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี  

ชื่อเรื่อง: ศิลปะการแต่งหน้าเค้ก พื้นฐานเบื้องต้นและขั้นประยุกต์
ผู้แต่ง: อาจารย์จริยา เดชกุญชร
สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

วัตถุดิบที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์แต่งหน้าเค้ก หน้า     7 เทคนิคในการแต่งหน้าเค้ก หน้า   75
เครื่องมือและอุปกรณ์ หน้า   21 การทำผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนสำหรับการแต่งหน้าเค้ก หน้า   89
หัวบีบชนิดต่างๆ หน้า   25 บรรจุภัณฑ์สำหรับเค้ก และขนมหวานอื่นๆ หน้า 179
     
รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน

หนังสือแนะนำ

ปรับปรุงล่าสุด : 21 พฤษภาคม 2550 13:33:46