Home

About

ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการ

  
 1. ผู้ใช้ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สำรวมกิริยาวาจา และปฏิบัติตนมิให้เป็นที่รบกวนผู้อื่น
 2. การเข้าใช้บริการ ผู้เข้าใช้ต้องแสดงหลักฐานการเป็นสมาชิกต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
 3. การใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในหอสมุดกลางฯ ผู้ใช้จะต้องใช้ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ให้โดยเฉพาะ และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้
 4. ให้ระมัดระวังทรัพย์สินและของมีค่าที่นำติดตัวมา หากสูญหาย สำนักหอสมุดกลาง จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 5. ให้แสดงหนังสือและเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ตรวจทุกครั้ง ก่อนออกจากสำนักหอสมุดกลาง
 6. ไม่นำกระเป๋าใส่หนังสือ หีบห่อ ถุง ย่าม ฯลฯ เข้าไปในสำนักหอสมุดกลาง แต่ให้ฝากไว้ ณ ที่รับฝาก ยกเว้นสิ่งของมีค่า
 7. ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม หรือของขบเคี้ยวเข้าไปในสำนักหอสมุดกลาง 
 8. ไม่สูบบุหรี่ภายในสำนักหอสมุดกลาง
 9. ไม่ตัด ฉีก ทำลาย หรือทำให้ทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง เสื่อมสภาพ ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับการพิจารณาโทษสถานหนัก
 10. ไม่จองที่นั่ง
 11. ไม่นำทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง ออกไปภายนอกโดยมิได้ยืมตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการใช้สำนักหอสมุดกลาง ผู้จงใจฝ่าฝืนจะได้รับการพิจารณาโทษสถานหนัก
 12. การใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ต้องไม่รบกวนผู้อื่น

ดาวน์โหลดเอกสาร :
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2544

   เกี่ยวกับสำนักหอสมุดกลาง ม.ร. 


ปรับปรุงล่าสุด : 11 มีนาคม 2558 12:10:19 น.