Home

About

ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการ

  
 1. ผู้ใช้ต้องแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย สำรวมกิริยาวาจา และปฏิบัติตนไม่ให้เป็นที่รบกวนผู้อื่น
 2. การใช้บริการ ผู้ใช้ต้องแสดงหลักฐานการเป็นสมาชิกต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
 3. การใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในหอสมุดกลาง ผู้ใช้จะต้องใช้ ณ จุดที่ซึ่งจัดไว้ให้โดยเฉพาะ และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้
 4. ให้ระมัดระวังทรัพย์สินและของมีค่าที่นำติดตัวมา หากสูญหาย สำนักหอสมุดกลาง จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 5. ให้แสดงหนังสือและเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ตรวจทุกครั้ง ก่อนออกจากสำนักหอสมุดกลาง
 6. ไม่นำกระเป๋าใส่หนังสือ หีบห่อ ถุง ย่าม ฯลฯ เข้าไปในสำนักหอสมุดกลาง
 7. ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม หรือของขบเคี้ยวเข้าไปในสำนักหอสมุดกลาง แต่ให้ฝากไว้ ณ ที่รับฝาก ยกเว้นของมีค่า
 8. ไม่สูบบุหรี่ ภายในสำนักหอสมุดกลาง
 9. ไม่ตัด ฉีก ทำลาย หรือทำให้ทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง เสื่อมสภาพ ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับการพิจารณาโทษสถานหนัก
 10. ไม่จองที่นั่ง
 11. ไม่นำทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง ออกไปภายนอกโดยมิได้ยืมตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการใช้สำนักหอสมุดกลาง ผู้จงใจฝ่าฝืนจะได้รับการพิจารณาโทษสถานหนัก
 12. การใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ต้องไม่เป็นการรบกวนผู้อื่น

   เกี่ยวกับสำนักหอสมุดกลาง ม.ร. 


ปรับปรุงล่าสุด : 18 สิงหาคม 2554 11:51:44 น.