Home

โครงสร้างการบริหารงาน

 

ภาพ รองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
รศ. ทศพร คล้ายอุดม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ วาจาบัณฑิตย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
ดร. ศิริรัตน์ สิงหันต์

แบ่งโครงสร้างออกเป็น 1 สำนักงาน กับ 3 ฝ่าย ได้แก่

สำนักงานเลขานุการ : นายชัยฤทธิ์ สาลี (ผู้อำนวยการกอง) หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักหอสมุดกลาง
 1. งานบริหารและธุรการ : น.ส.วัธนา ขันธมิตร (บุคลากรชำนาญการ) รักษาการหัวหน้างาน
  • หน่วยสารบรรณ
  • หน่วยการเจ้าหน้าที่
  • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 2. งานคลังและพัสดุ : นายโยธิน แก่นมีผล (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) รักษาการหัวหน้างาน
  • หน่วยคลัง
  • หน่วยพัสดุ
 3. งานนโยบายและแผน : น.ส.ประภัสสร ศรีไสยา (นักวิเคราะห์นโยบายปฏิบัติการ) รักษาการหัวหน้างาน
  • หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
  • หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
  • หน่วยวิเทศสัมพันธ์
 4. งานประกันคุณภาพการศึกษา : นางจันทรา แสงอรุณ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ) รักษาการหัวหน้างาน
  • หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  • หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ : นายสุชาติ พิกุลเทศ (บรรณารักษ์ชำนาญการ) รักษาการหัวหน้าฝ่าย
 1. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ : น.ส. พิสมัย บุญอยู่ (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ) หัวหน้างาน
  • จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
  • บันทึกข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
  • บำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
 2. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ : น.ส. ดวงพร วงศ์ประดิษฐ์ (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ) หัวหน้างาน
  • วิเคราะห์เลขหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ
  • เตรียมรูปเล่มทรัพยากรสารสนเทศเพื่อส่งออกบริการ
  • บริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ฝ่ายบริการสารสนเทศ : นางจิรณี ขวัญเมือง (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ) รักษาการหัวหน้าฝ่าย
 1. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ : น.ส. วรารัตน์ แตงเจริญ (บรรณารักษ์ปฏิบัติการ) หัวหน้างาน
  • บริการทรัพยากรสารสนเทศ
  • บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
  • บริการวารสารและเอกสาร
 2. งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ : น.ส. วัชรินทร์ ตามประทีป (บรรณารักษ์ชำนาญการ) หัวหน้างาน
  • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
  • บริการสื่อมัลติมีเดีย
  • บริการลูกค้าสัมพันธ์
 3. งานบริการสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา : น.ส. วิสาขา รามสมภพ (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ) หัวหน้างาน
  • บริการทรัพยากรสารสนเทศ
  • บริการวารสารและเอกสาร
  • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
  • ประสานงานธุรการ
ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด : นายธนกร ช่อไม้ทอง (นักเอกสารสนเทศชำนาญการพิเศษ) รักษาการหัวหน้าฝ่าย
 1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ : นายสุชล แก้วประทุม (นักเอกสารสนเทศชำนาญการ) หัวหน้างาน
  • ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • พัฒนาเว็บไซต์
 2. งานสื่อมัลติมีเดีย : นายธนกร ช่อไม้ทอง (นักเอกสารสนเทศชำนาญการพิเศษ) หัวหน้างาน
  • หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล
  • หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม
  • หน่วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

          สำนักงานและฝ่ายต่างๆ ดำเนินงานอยู่ที่ สำนักหอสมุดกลางฯ ยกเว้น งานบริการสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ดำเนินงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 8 เขตประเวศ กรุงเทพฯ ห้องสมุดดำเนินงานโดยมีบุคลากร จำนวน  163  คน (ข้อมูลจากปี 2558)

  เกี่ยวกับสำนักหอสมุดกลาง ม.ร.   ขึ้นด้านบน 


ปรับปรุงล่าสุด : จันทร์, 10 สิงหาคม 2558 14:07 น.