Home

โครงสร้างการบริหารงาน

ผศ. พรชัย จิตต์พานิชย์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง 
ผศ. พรชัย จิตต์พานิชย์
นางพิลิปดา นาคะประทีป
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
นางพิลิปดา นาคะประทีป
ดวงพร วงศ์ประดิษฐ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายวิชาการ
น.ส.ดวงพร วงศ์ประดิษฐ์
ณัฐวีร์ หาญสุทธิวารินทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
น.ส.ณัฐวีร์ หาญสุทธิวารินทร์
 
นันทพร อุดมวินิจศิลป์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายบริการสารสนเทศ
นางนันทพร อุดมวินิจศิลป์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
นางเบญจวรรณ เล็กเจริญสุข

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
นายสุชล แก้วประทุม

แบ่งโครงสร้างออกเป็น 1 สำนักงาน กับ 3 ฝ่าย ได้แก่

สำนักงานเลขานุการ : นายชัยฤทธิ์ สาลี (ผู้อำนวยการกอง) หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักหอสมุดกลาง
 1. งานบริหารและธุรการ : น.ส.วัธนา ขันธมิตร (บุคลากรชำนาญการ) รักษาการหัวหน้างาน
  • หน่วยสารบรรณ
  • หน่วยการเจ้าหน้าที่
  • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 2. งานคลังและพัสดุ : นายโยธิน แก่นมีผล (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) รักษาการหัวหน้างาน
  • หน่วยคลัง
  • หน่วยพัสดุ
 3. งานนโยบายและแผน : น.ส.ประภัสสร ศรีไสยา (นักวิเคราะห์นโยบายปฏิบัติการ) รักษาการหัวหน้างาน
  • หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
  • หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
  • หน่วยวิเทศสัมพันธ์
 4. งานประกันคุณภาพการศึกษา : นางจันทรา แสงอรุณ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ) รักษาการหัวหน้างาน
  • หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  • หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
 1. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ : น.ส. พิสมัย บุญอยู่ (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ) ทำหน้าที่หัวหน้างาน
  • จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
  • บันทึกข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
  • บำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
 2. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ : นางสิริลักษณ์ ชนถาวร (บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ) ทำหน้าที่หัวหน้างาน
  • วิเคราะห์เลขหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ
  • เตรียมรูปเล่มทรัพยากรสารสนเทศเพื่อส่งออกบริการ
  • บริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ฝ่ายบริการสารสนเทศ
 1. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ : นางเพลินพิศ ลี้วิทยา (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ) ทำหน้าที่หัวหน้างาน
  • บริการทรัพยากรสารสนเทศ
  • บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
  • บริการวารสารและเอกสาร
 2. งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ : นางวรมน ทิพยโกศัย (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ) ทำหน้าที่หัวหน้างาน
  • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
  • บริการสื่อมัลติมีเดีย
  • บริการลูกค้าสัมพันธ์
 3. งานบริการสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา : น.ส. วิสาขา รามสมภพ (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ) ทำหน้าที่หัวหน้างาน
  • บริการทรัพยากรสารสนเทศ
  • บริการวารสารและเอกสาร
  • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
  • ประสานงานธุรการ
ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
 1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ : น.ส. มัญชุกานต์ ช่อผกา (นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ) ทำหน้าที่หัวหน้างาน
  • ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • พัฒนาเว็บไซต์
 2. งานสื่อมัลติมีเดีย : นางสุพัตรา ศิริวัฒน์ (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ) ทำหน้าที่หัวหน้างาน
  • ผลิตวัสดุย่อส่วน
  • สารสนเทศดิจิตัล

          สำนักงานและฝ่ายต่างๆ ดำเนินงานอยู่ที่ สำนักหอสมุดกลางฯ ยกเว้น ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ดำเนินงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 8 เขตประเวศ กรุงเทพฯ ห้องสมุดดำเนินงานโดยมีบุคลากร จำนวน  165  คน (ข้อมูลจากปี 2556)

  เกี่ยวกับสำนักหอสมุดกลาง ม.ร.   ขึ้นด้านบน 


ปรับปรุงล่าสุด : พุธ, 11 มิถุนายน 2557 16:43 น.